องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU3.1-01    โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 1-3
BSRU3.1-02    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
BSRU3.1-03    ประมวลภาพการประชุมร่วมกับผู้แทนจากชุมชน วัดบางหญ้าแพรก
BSRU3.1-04    เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ
BSRU3.1-05    แผนบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU3.1-06    รายงานการประชุม/ภาพถ่ายแสดงการประชุมร่วมกับผู้แทนจากชุมชน
BSRU3.1-07    ประมวลภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม  โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3
BSRU3.1-08    เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 3
BSRU3.1-09    ประมวลภาพกิจกรรม โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่ 3
BSRU3.1-10     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและโครงการบริการวิชาการ “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”