โครงการศึกษาดูงานและประชุม เรื่อง“แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการปฏิบัติงานที่ดีเพื่อสร้างวิถีคุณภาพสู่การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

งานประกันคุณภาพการศึกษา

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบฐานข้อมูลหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ

Read more

โครงการศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การพัฒนาผู้ปฏิบัติการสายสนับสนุน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน”

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ

Read more

โครงการประชุม เรื่อง“การสร้างความเข้าใจ ตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะสถาบัน ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

             ผู้ช่วยอธิก

Read more