โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างองค์ความรู้ นาสู่การพัฒนาทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา สาหรับนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา”

งานประกันคุณภาพการศึกษา

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๒)”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ ๑)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การพัฒนาตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของหน่วยงานสนับสนุน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิ

Read more