โครงการอบรมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๒ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Read more

โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๕ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

Read more

โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง”การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Read more

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนตัวบ่งชี้ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของหน่วยงานสนับสนุน ระดับสำนัก/สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเขียนรายงาน การประเมินตนเอง เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระดับคณะ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย

Read more