ปีการศึกษา 2563

 เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 

  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2566

➡  (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563

➡  (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

➡  (DOWNLOAD)

  • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับคณะ

➡  (DOWNLOAD) (ไฟล์ Excel  )