ปีการศึกษา 2563

เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 


  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2566

  (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) / รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประเภทวิชาการ

 (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) / รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

 (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) / รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประเภทบัณฑิตศึกษา

  (DOWNLOAD)

  • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร

  (DOWNLOAD)  (ไฟล์ Excel  )

แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหลักสูตร

  (DOWNLOAD)