รายงานผลการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา2562 

มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม

มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ

มาตรฐานที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

มาตรฐานที่ 5 ด้านหารบริหารจัดการ

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินเอง (Self – Assessment Report : SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

รายงานการประเมินเอง (Self – Assessment Report : SAR) ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา