องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน

รายการหลักฐาน

BSRU 5.1-1-01    แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.1-1-02    คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านวิชาการ

BSRU 5.1-1-03    แนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานสหกิจศึกษา

BSRU 5.1-1-04    โครงการ การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)

BSRU 5.1-1-05    ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

BSRU 5.1-2-01     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

BSRU 5.1-2-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

BSRU 5.1-2-03     รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

BSRU 5.1-3-01     รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนกับการทำงาน

BSRU 5.1-3-02     สรุปโครงการการประชุมสัมมนาเพื่อการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารโรงเรียน  ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศ ปีการศึกษา 2562

BSRU 5.1-3-03     เอกสาร MOU ของหลักสูตรเทคโนโลยีโลจิสติกส์ และหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน

BSRU 5.1-4-01     รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย

BSRU 5.1-4-02     เล่มบันทึกการฝึกประสบการณ์ของวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 5.1-4-03     โครงการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีศักยภาพ ในการพัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู การสัมมนาเครือข่ายผู้ดูแลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน

รายการหลักฐาน

BSRU5.2-1-01     คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 315/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-1-02     พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

BSRU5.2-1-03     ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

BSRU5.2-1-04     แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

BSRU5.2-1-05     กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565

BSRU5.2-1-06     แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

BSRU5.2-1-07     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)

(ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)

BSRU5.2-1-08     ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย Retreat 19-20 ธันวาคม 2562

BSRU5.2-1-09     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-1-10     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565)

BSRU5.2-1-11     แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2562

BSRU5.2-1-12     สรุปโครงการทบทวนและจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

BSRU5.2-1-13     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 เมษายน 2562

BSRU5.2-1-14     ประชุมการจัดทำแผนและงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะที่1

BSRU5.2-1-15     เว็บไซต์กองนโยบายแบะแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU5.2-1-16     คำสั่งที่ 1929/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU5.2-1-17     การประชุมเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU5.2-1-18     เล่มรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

BSRU5.2-1-19     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ5ปี (พ.ศ.2564-2568) ฉบับปรับปรุง

BSRU5.2-1-20     คำสั่ง 278/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ5ปี (พ.ศ.2564-2568)

BSRU5.2-1-21     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

BSRU5.2-2-01     คำสั่งที่ 541/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU5.2-2-02     รายงานการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

BSRU5.2-2-03     การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

BSRU5.2-2-04     ประกาศการกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา

BSRU5.2-2-05     รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากต้นทุนต่อหน่วย

BSRU5.2-2-06     รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

BSRU5.2-2-07     รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561

BSRU5.2-2-08     แบบรายงานสรุปภาพรวมข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์

BSRU5.2-2-09     รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

BSRU5.2-3-01     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-3-02     แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-3-03     รายงานผลตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-4-01      แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565

BSRU5.2-4-02      ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

BSRU5.2-4-03      แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-4-04      แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-4-05      รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2-4-06      โครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

BSRU5.2-4-07      แนวทางการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย และรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย http://uc.bsru.ac.th/?page_id=1856

BSRU5.2-4-08      ระบบแสดงความคิดเห็น และร้องเรียนร้องทุกข์ http://www2.bsru.ac.th/tellme/

BSRU5.2-4-09      กระบวนการ/ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ http://president.bsru.ac.th/th

BSRU5.2-4-10      รายนามคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย http://uc.bsru.ac.th/?page_id=1856

BSRU5.2-4-11      โครงการประชุมทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย (RETREAT) ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 http://uc.bsru.ac.th/?p=10280

BSRU5.2-4-12      เอกสารการประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2563 ที่จัดประชุมขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563

BSRU5.2-5-01      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563

BSRU5.2-5-02      คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ 777/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการความรู้ (KM TEAM)ประจำปีการศึกษา 2562 และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1113/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการความรู้ (KM TEAM) ประจำปีการศึกษา 2562 (แก้ไข/เพิ่มเติม)

BSRU5.2-5-03      แผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU5.2-5-04      คู่มือการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU5.2-5-05      ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ 1/2563

BSRU5.2-5-06      ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ 2/2563

BSRU5.2-5-07      แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ของหน่วยงาน

BSRU5.2-5-08      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ”

BSRU5.2-5-09      แผนการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีการศึกษา 2562 ของหน่วยงาน

BSRU5.2-5-10      รายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้ (KM) ประจําปีการศึกษา 2562 ของหน่วยงาน

BSRU5.2-5-11      เอกสาร/คู่มือ/เทคนิค องค์ความรู้ ประจําปีการศึกษา 2562 ของหน่วยงาน

BSRU5.2-5-12      เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เผยแพร่องค์ความรู้

BSRU5.2.6-01      รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

BSRU5.2.6-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

BSRU5.2.6-03      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย

BSRU5.2.6-04      แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

BSRU5.2.6-05      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์

BSRU5.2.6-06      โครงการพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา : การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

BSRU5.2.6-07      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับคณาจารย์และบุคลากร “การใช้งาน Office 365 Education เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

BSRU5.2.6-08      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU5.2.6-09      โครงการปฐมนิเทศบุคลากรบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563

BSRU5.2.6-10      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปลุกพลังชีวิตสู้วิกฤตในยุค New Normal ด้วยค่านิยมองค์ MORALITY

BSRU5.2.6-11      รายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

BSRU5.2.6-12      รายชื่อบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ

BSRU5.2.6-13      ประกาศให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยภายใน

BSRU5.2.6-14      ประกาศให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยภายนอก

BSRU5.2.6-15      มติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

BSRU5.2.6-16      รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562

BSRU5.2-7-01      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU5.2-7-02      การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU5.2-7-03      โครงการสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU5.2-7-04      รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ผลการบริหารงานของคณะ

รายการหลักฐาน

BSRU5.3-01 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562


ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

รายการหลักฐาน

BSRU5.4-1-01     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562

BSRU5.4-1-02     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

BSRU5.4-1-03     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU5.4-1-04     โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพาการศึกษาภายใน

BSRU5.4-2-01      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

BSRU5.4-2-02      มติที่ประชุมรับรองผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแผนพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน (Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับหน่วยงานสนับสนุนจากคณะกรรมการประจำคณะ /คณะกรรมการบริหารระดับคณะ

BSRU5.4-2-03      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU5.4-3-01      โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพากรศึกษาภายใน

BSRU5.4-3-02      การจัดสรรเงินงบประมาณประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

BSRU5.4-3-03      รายงานสิ่งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU5.4-3-04      รายงานสิ่งสนับสนุนทรัพยากรระบบสารสนเทศ

BSRU5.4-4-01      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU5.4-5-01     แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU5.4-5-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU5.4-6-01     ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร