องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒธรรมและความเป็นไทย

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย

รายการหลักฐาน

BSRU4.1-1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

BSRU4.1-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 5 คณะ และวิทยาลัยการดนตรี

BSRU4.1-2-01     แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2561 – 2565

BSRU4.1-2-02     แผนยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-2-03     แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

BSRU4.1-2-04     แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์

BSRU4.1-2-05     แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ

BSRU4.1-2-06     แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU4.1-2-07     แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU4.1-2-08     แผนยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

BSRU4.1-2-09     แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการดนตรี

BSRU4.1-2-10     โครงการที่น้อมนำแนวพระราชดำริมาบูรณาการแก้ปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นจาก 5 คณะและ 1 วิทยาลัยการดนตรี ปีการศึกษา 2562

BSRU4.1-2-11     โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2562 “ลอย รักษ์ โลก” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-12    โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 การเสวนาวิชาการ เรื่อง “รอยลาวศรีภูมิถึงลาวบางไส้ไก่ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-13    โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 การเสวนาวิชาการ เรื่อง ทำนองบรรเลง ฟังเพลงบะเก่า” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-14    โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 กิจกรรมทำบุญ 100 ปี เรือนพระยาประสงค์สรรพกร (ยวง เอกะนาค) และการเสวนาวิชาการเรื่อง “บ้านเอกะนาค : เรือนงานย่านคลองบางหลวง” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-15    โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง “เรื่องเหล้า (เล่า)… ของเมรี เมื่อเรื่องเหล้า…กลายเป็นเรื่องเล่า)

โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-16    โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2   “วัฒนธรรมดนตรี – นาฏศิลป์อาเซียน” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-17    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ   โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-18    โครงการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงาน เรื่อง “แนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง” โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-19    โครงการจัดทำวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ปีที่ 19 พ.ศ. 2563 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-20    โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…เยือนนครเขื่อนขันธ์ฯ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-21    โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี ครั้งที่ 36 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-22    โครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน” โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-23    โครงการมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8 โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-24    โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-25    โครงการประกวดเขียนเรียงความ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ หัวข้อ “New normal ชีวิตวิถีใหม่ในบริบทของสังคมไทย”  โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-26    โครงการถวายเทียนครุศาสตร์ สืบสานวัฒนธรรม โดยคณะครุศาสตร์

BSRU 4.1-2-27    โครงการพิธีไหว้ครู ครุศาสตร์วันทาบูรพาจารย์ โดยคณะครุศาสตร์

BSRU 4.1-2-28    โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน กับกรุงธนบุรีศึกษา โดยคณะครุศาสตร์

BSRU 4.1-2-29    โครงการน้อมนำพระราชดำริ สู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 โดยคณะครุศาสตร์

BSRU 4.1-2-30    โครงการค่ายเพาะกล้าครู นำความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8 โดยคณะครุศาสตร์

BSRU 4.1-2-31    โครงการวันครู คนปั้นดิน พิมพ์ของชาติ โดยคณะครุศาสตร์

BSRU 4.1-2-32    โครงการเรียงร้อยสรรพศาสตร์ ตามรอยบาทพระราชา โดยคณะครุศาสตร์

BSRU 4.1-2-33    โครงการ “Artist Visitor” โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-34    โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้ง 44 โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-35    โครงการ Western Music Student Recital ครั้งที่ 1 โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-36    โครงการ Student Recital: เพลินเพลงไทย โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-37    โครงการค่ายอาสาพัฒนาดนตรีไทย: สร้างคน เสริมค่า พัฒนาชาติ ครั้งที่ 2 โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-38    โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย   ที่มีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศ: วารสารสุริยวาฑิต โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-39    โครงการแสดงดนตรี Sax Sing Song ครั้งที่ 3  โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-40    โครงการสุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ 4 “ดนตรีไทยในวันที่โลกเปลี่ยน” โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-41    โครงการไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-42    โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-43    โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

BSRU 4.1-2-44    โครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนโดยบ้านสมเด็จฯ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (EntLab) โดยคณะวิทยาการจัดการ

BSRU 4.1-2-45    โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 4.1-2-46    โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม : โขนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตอน “นางจำแลงแปลงมาในวารี” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 4.1-2-47    โครงการส่งเสริมและสืบสานโครงการตามแนวพระราชดำริ : โครงการพัฒนาสร้างสรรค์ผลผลิตชุมชนสู่สังคม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 4.1-2-48    โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย แห่เทียนพรรษา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU 4.1-2-49    โครงการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2563

BSRU 4.1-2-50    หนังสือเชิญจากบริษัท Goldin Dining Group Limited ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเทียนจิน เมืองเซี่ยงไฮ้       และเมืองเสินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

BSRU 4.1-2-52    โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

BSRU 4.1-2-53    โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมไส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์

BSRU 4.1-2-54    หนังสือเชิญจากบริษัทคเณศศิลปวัฒนธรรมให้นำคณะนักดนตรีและนักแสดงไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยในการฉลองพระพรหมประจำปี 2562

BSRU 4.1-2-55    วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม

BSRU 4.1-2-57    โครงการศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนโดยบ้านสมเด็จฯ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์(EntLab)

BSRU 4.1-2-58    โครงการแสดงดนตรี Sax Sing Song ครั้งที่ 3  โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-59    โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม : โขนเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตอน “นางจำแลงแปลงมาในวารี” โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 4.1-2-60    โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชน

BSRU 4.1-2-61    โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง “เรื่องเหล้า (เล่า)… ของเมรี เมื่อเรื่องเหล้า…กลายเป็นเรื่องเล่า”

BSRU 4.1-2-62    โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 การเสวนาวิชาการ เรื่อง ทำนองบรรเลง ฟังเพลงบะเก่า”

BSRU 4.1-2-63    โครงการ “Artist Visitor” โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-64    โครงการ Western Music Student Recital ครั้งที่ 1 โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-65    โครงการ Student Recital: เพลินเพลงไทย โดยวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-2-66    โครงการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

BSRU 4.1-2-67    โครงการส่งเสริมอาชีพ และอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน”

BSRU 4.1-2-68    โครงการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนลาวบางไส้ไก่ผ่านการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ณ ชุมชนบางไส้ไก่ (หมู่บ้านลาว) โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 4.1-2-69    โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรีเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU 4.1-2-70    โครงการวัฒนธรรมสัญจร ทอดน่อง…เยือนนครเขื่อนขันธ์ฯ ครั้งที่ 35 ณ จังหวัดสมุทรปราการ

BSRU 4.1-2-71    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมด้านการให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

BSRU 4.1-2-72    แบบทดสอบก่อนเข้าชมแหล่งเรียนรู้ Pre-Test) แบบทดสอบหลังเข้าชมแหล่งเรียนรู้ Post-Test)

BSRU 4.1-2-73    ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย  ครั้งที่ 8

BSRU 4.1-2-74    ข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย ประจำปี 2563

BSRU 4.1-2-75    รายงานผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 8

BSRU 4.1-2-76    ผลประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานภายนอก

BSRU4.1-3-01     แผนปฏิบัติราชการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU4.1-3-02     แผนยุทธศาสตร์ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.2561-2565 (ฉบับปรับปรุง)

BSRU4.1-3-03     แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561-2565  (ฉบับปรับปรุง)

BSRU4.1-3-04     โครงการการจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาดูงานแนวทางการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านการเรียนรู้งานพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ณ  จังหวัดนครราชสีมา

BSRU4.1-3-05     โครงการสืบสานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ 5 คณะและวิทยาลัยการดนตรี

BSRU4.1-4-01     รายงานผลการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

BSRU4.1-4-02     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-4-03     รายงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU4.1-5-01     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-5-02     แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-6-01     – หนังสือบริบทวัฒนธรรม

– วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม

– เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

– เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

– เฟซบุ๊กของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและวารสาร Bulletin ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU4.1-6-02     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านจิตรกรรม อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6 และการแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

BSRU4.1-7-01     เอกสารแผ่นพับแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา

BSRU4.1-7-02     หนังสือวิวิธวัฒนธรรม

BSRU4.1-7-03     โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาให้กับชุมชนต้นแบบเพื่อต่อยอดศักยภาพขยายเครือข่ายความร่วมมือให้กับชุมชนท้องถิ่นและถ่ายทอดความรู้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ให้กับชุมชนใหม่

BSRU4.1-8-01     โครงร่างการวิจัยเรื่องการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพการประเมินทักษะการปฏิบัติดนตรีไทย


ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

รายการหลักฐาน

BSRU4.2-01         หนังสือวิวิธวัฒนธรรม

BSRU4.2-02         โครงการ : การทำผ้ามัดย้อมจากชุมชน แขวงชุมชนวัดกัลยา

BSRU4.2-03         youtu.be MV เพลง ลูกกุฎีจีน

BSRU4.2-04         วารสารสุริยวาทิต : BSRU Music Journal

BSRU4.2-05         โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน : “รอยลาว… ขลุ่ยบางไส้ไก่”

BSRU4.2-06         วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม