องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

รายการหลักฐาน

BSRU3.1-1-01 ภาพประชุมวางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ

BSRU3.1-1-02 ED.3.1-1-1 โครงการการประชุมเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาครูตามโครงการยกระดับการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

BSRU3.1-1-03 ED.3.1-1-2 โครงการการประชุมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง (ปีที่ 4) และโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ)

BSRU3.1-1-04 ED.3.1-1-3 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) โรงเรียนเครือข่ายโครงการยกระดับการพัฒนาด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

BSRU3.1-1-05 ED.3.1-1-4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และโครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ)

BSRU3.1-1-06 HUSO 3.1.1-5 โครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น (ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

BSRU3.1-1-07 EIT-P3.1-1-01 การจัดประชุมเชิญประธานชุมชนเข้าร่วมการประชุมเพื่อสอบถามความต้องการและวางแผนเป้าหมายร่วมกัน

BSRU3.1-2-01 ภาพประชุมวางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัย ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ

BSRU3.1-2-02 เอกสารอนุมัติงบประมาณ โครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563

BSRU3.1-2-03 บันทึกเชิญประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน

BSRU3.1-2-04 บันทึกข้อความแจ้งให้ปรับปรุงโคงการและงบประมาณการดำเนินงาน

BSRU3.1-2-05 คำสั่ง ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562

BSRU3.1-3-01 ประมวลภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

BSRU3.1-4-01 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่น ปีที่ 2

BSRU3.1-5-01 ประมวลภาพกิจกรรมมหกรรมสร้างสรรค์นวัตกรรมในโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

BSRU3.1-5-02 เกียรติบัติประกาศเกียรติคุณรางวัล “องค์กรดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2563 สาขาองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

BSRU3.1-6-01 ประมวลภาพกิจกรรม


ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

รายการหลักฐาน

BSRU3.2-01 ED.3.2-5-1 บันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ปีการศึกษา 2561 (จำนวน 42 โรงเรียน)

BSRU3.2-02 ED.3.2-5-2 บันทึกข้อตกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ปีการศึกษา 2562 (จำนวน 72 โรงเรียน)

BSRU3.2-03 HUSO 3.2-1แผนบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU3.2-04 HUSO 3.2-2 แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU3.2-05 HUSO 3.2-3 รายงานผลการดำเนินโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน : การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ ผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น (ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

BSRU3.2-06 CM 3.1-3 สรุปชุดโครงการด้านดนตรีที่พัฒนาจากอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ของอำเภออู่ทอง

BSRU3.2-07 SC_P3.2_1_01 แผนบริการวิชาการและแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ ปี 2563

BSRU3.2-08 SC_P3.2_1_02 รายงานผลการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ ปี 2563