องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จำนวน 4 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

รายการหลักฐาน

BSRU2.1-1-01 ภาพหน้าระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU2.1-1-02 หน้าระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทุนภายใน

BSRU2.1-1-03 หน้าเว็บการเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกและเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิจัยกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย

BSRU2.1-2-01 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562

BSRU2.1-2-02 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินโดยมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2562

BSRU 2.1-2-03 หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ ในการสืบค้นข้อมูล

BSRU 2.1-2-04 หน้าเว็บไซต์การดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

BSRU 2.1-2-05 โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

BSRU 2.1-2-06  หนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6

BSRU2.1-3-01 สรุปการจัดสรรงบประมาณทุนภายในและทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2563

BSRU2.1-3-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย

BSRU2.1-3-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม)

BSRU2.1-4-01 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ (โครงการพี่เลี้ยง)

BSRU2.1-4-02 โครงการพัฒนาเครือข่ายชุมชนและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านกระบวนการแบบมีส่วนร่วมผ่านโครงการวิจัยการเผยแพร่การสื่อสารการตลาดชุมชนกุฎีจีน เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์

BSRU2.1-4-03 การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการท้าทายไทย

BSRU2.1-4-04 โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

BSRU2.1-4-05 หนังสือเชิญเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 6

BSRU2.1-4-06 หนังสือราชการ เรื่อง ส่งรายชื่อนักวิจัยดีเด่น

BSRU2.1-4-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

BSRU2.1-4-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นเพื่อรับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 6

BSRU2.1-5-01 โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

BSRU2.1-5-02 หนังสือเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 6

BSRU2.1-5-03 โครงการบ้านสมเด็จโพลล์

BSRU2.1-6-01 สรุปข้อมูลการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

BSRU2.1-6-02 พื้นที่เขตที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ

BSRU2.1-7-01 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559

BSRU2.1-7-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สู่การจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา)

BSRU 2.1-7-03 แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

BSRU 2.1-7-04 ขั้นตอนการให้บริการแจ้งจดลิขสิทธิ์

BSRU 2.1-7-05 สรุปจำนวนงานทรัพย์สินทางปัญญาที่ยื่นต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

รายการหลักฐาน

BSRU2.2-01 SAR คณะครุศาสตร์

BSRU2.2-02 SAR คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU2.2-03 SAR คณะวิทยาการจัดการ

BSRU2.2-04 SAR วิทยาลัยการดนตรี

BSRU2.2-05 SAR คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

BSRU2.2-06 SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU2.2-07 SAR บัณฑิตวิทยาลัย

BSRU2.2-08 สรุปจำนวนโครงการทุนวิจัยภายในและทุนวิจัยภายนอก


ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

รายการหลักฐาน

BSRU2.3-01 SAR คณะครุศาสตร์

BSRU2.3-02 SAR คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU2.3-03 SAR คณะวิทยาการจัดการ

BSRU2.3-04 SAR วิทยาลัยการดนตรี

BSRU2.3-05 SAR คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

BSRU2.3-06 SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU2.3-07 SAR บัณฑิตวิทยาลัย


ตัวบ่งชี้ที่ 2.ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน

รายการหลักฐาน

BSRU2.4-01 SAR คณะครุศาสตร์

BSRU2.4-02 SAR คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU2.4-03 SAR คณะวิทยาการจัดการ

BSRU2.4-04 SAR วิทยาลัยการดนตรี

BSRU2.4-05 SAR คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

BSRU2.4-06 SAR คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU2.4-07 SAR บัณฑิตวิทยาลัย