องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ประกอบด้วยตัวบ่งชี้จำนวน 8 ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

รายการหลักฐาน

BSRU1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562


ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

รายการหลักฐาน

BSRU1.2-01 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะต่าง ๆ แยกตามคุณวุฒิทางการศึกษา


ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รายการหลักฐาน

BSRU1.3-01 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการสังกัดคณะต่าง ๆ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ


ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายการหลักฐาน

BSRU1.4-101 แผนปฏิบัติงานด้านการกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.4-1-02 รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.4-1-03 ภาพถ่ายและรายงานการประชุม ใน Microsoft Team

BSRU1.4-1-04 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.4-1-05 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.4-1-06 คู่มือโฮมรูม

BSRU1.4-1-07 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

BSRU1.4-1-08 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ

BSRU1.4-1-09 รายละเอียดช่องทางการสื่อสารสำนักกิจการนักศึกษา

BSRU1.4-1-10 รายงานผลการดำเนินโครงการจ้างนักศึกษาช่วยงาน ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.4-2-01 รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ในเล่มกิจการบ้านสมเด็จ ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.4-3-01 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศในระดับคณะ

BSRU1.4-4-01 เล่มกิจการบ้านสมเด็จ ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.4-5-01 รายละเอียดการมอบทุนการศึกษา

BSRU1.4-6-01 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU1.4-6-02 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.4-6-03 รายงานผลการดำเนินงานจัดโครงการวิ่งการกุศล ครั้งที่ 2

BSRU1.4-6-04 ประมวลภาพกิจกรรมการประกวดของ Itsaraphap Wind Orchestra

BSRU1.4-6-05 ประมวลภาพการประชุมหารือกับประธานชมรมศิษย์เก่า

BSRU1.4-6-06 สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563


ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

รายการหลักฐาน

BSRU1.5-1-01 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.5-1-02 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU1.5-1-03 ผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562 ในรูปแบบกิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.5-1-04 แผนกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.5-1-05 แผนกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2563

BSRU1.5-2-01 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.5-2-02 สรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

BSRU1.5-2-03 รายงานผลการดำเนินโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU1.5-3-01 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.5-4-01 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.5-4-02 สรุปผลการดำเนินโครงการของสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน

BSRU1.5-4-03 รายงานผลการดำเนินโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU1.5-5-01 รายงานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาปีงบประมาณ 2563 จากระบบ ERP

BSRU1.5-5-02 รายงานสรุปการวัดจิตสาธารณะสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3

BSRU1.5-5-03 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563

BSRU1.5-5-04 สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

BSRU1.5-6-01 แผนกิจกรรม ปีการศึกษา 2563

BSRU1.5-6-02 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2563

BSRU1.5-6-03 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ 2564


ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

รายการหลักฐาน

BSRU1.6-1-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  การทดสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

BSRU1.6-1-02 แนวทางการพัฒนายกระดับทักษะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU1.6-1-03 ระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

BSRU1.6-1-04 แผนยุทธศาสตร์สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ระยะ 5 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565)

BSRU1.6-1-05 แผนปฏิบัติราชการสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU1.6-2-01 แผนพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

BSRU1.6-2-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะ

BSRU1.6-2-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  ครั้งที่ 1  วันที่ 8 ตุลาคม 2562

BSRU1.6-3-01 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

BSRU1.6-3-02 แผนงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ.2563

BSRU1.6-4-01 รายงานการประชุมสำนักฯ ประจำเดือนเกี่ยวกับการกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

BSRU1.6-4-02 เล่มสรุปโครงการ และแบบติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาส

BSRU1.6-4-03 เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนิน/กิจกรรมโครงการเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

BSRU1.6-4-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ/คณะกรรมการบริหาร สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เรื่อง ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ

BSRU1.6-4-05 เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนิน/กิจกรรมโครงการเสนอต่อคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU1.6-5-01 รายงานสรุปโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์) ปีการศึกษา 2562


ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

รายการหลักฐาน

BSRU1.7-1-01 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษา

BSRU1.7-1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อยกระดับสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.7-1-03 ระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล

BSRU1.7-2-01 เอกสารประชุมการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และดิจิทัล

BSRU1.7-2-02 แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU1.7-3-01 โครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

BSRU1.7-3-02 สิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล

BSRU1.7-3-03 สรุปโครงการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และ ICT กิจกรรม “พัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้านความรู้และทักษะดิจิทัล”

BSRU1.7-4-01 แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU1.7-4-02 ปฏิทินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล สำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

BSRU1.7-5-01 รายงานสรุปผลการจัดสอบวัดสมรรถนะทักษะดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2562


ตัวบ่งชี้ที่ 1.8  หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

รายการหลักฐาน

BSRU1.8-01 รายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรของคณะต่าง ๆ