ปีการศึกษา 2562

 💡 เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

➡  (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระดับหน่วยงานสนับสนุน

➡  (DOWNLOAD)  ไฟล์ WORD  

  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน

➡  (DOWNLOAD) ไฟล์ WORD 

  • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงานสนับสนุน

➡  (DOWNLOAD)