ปีการศึกษา 2562

💡 เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562

➡  (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

➡  (DOWNLOAD)  ไฟล์ WORD  

  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

➡  (DOWNLOAD) ไฟล์ WORD 

  • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับคณะ

  (DOWNLOAD)  

  • ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

➡  (DOWNLOAD)