ปีการศึกษา 2562

 💡 เอกสารประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


  • คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562

➡  (DOWNLOAD)

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) / รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประเภทวิชาการ

➡  (DOWNLOAD)  ไฟล์ WORD  

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) / รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประเภทวิชาชีพ / ปฏิบัติการ

  (DOWNLOAD) ไฟล์ WORD 

  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) / รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประเภทบัณฑิตศึกษา

  (DOWNLOAD) ไฟล์ WORD 

  • แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

  (DOWNLOAD) ไฟล์ WORD

➡  (DOWNLOAD) ไฟล์ PDF

  • โปรแกรมคำนวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับหลักสูตร

  (DOWNLOAD)

  • ปฏิทินการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562

➡  (DOWNLOAD)