รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มติย่อ การประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

รายงานการประชุมวิสามัญสภามหาวิทยาลัย ๒/๒๕๖๒

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

มติย่อ การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

แผนการดำเนินงาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายงานประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา