องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ

รายการหลักฐานแสดง

BSRU5.1.1-01 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 811/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)

BSRU5.1.1-02 พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547

BSRU5.1.1-03 แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579)

BSRU5.1.1-04 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564)

BSRU5.1.1-05 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565

BSRU5.1.1-06 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564)

BSRU5.1.1-07 แผนยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)

BSRU5.1.1-08 สรุปผลการทบทวนงานนโยบายของสภามหาวิทยาลัย Retreat 24-26 ธันวาคม 2560

BSRU5.1.1-09 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

BSRU5.1.1-10 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5ปี (พ.ศ.2561-2565)

BSRU5.1.1-11 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2558 – 2562

BSRU5.1.1-12 โครงการการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565

BSRU5.1.1-13 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

BSRU5.1.1-14 แผนปฏิบัติราชการ-มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา-ประจำปีงบประมาณ2562

BSRU5.1.1-15 เว็บไซด์กองนโยบายและแผน http://plan.bsru.ac.th/th/

BSRU5.1.1-16 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 4262/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผนมหาวิทยาลัย

BSRU5.1.1-17 รายการงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายนักวางแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

BSRU5.1.1-18 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

BSRU5.1.1-19 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) (ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม 2561)


BSRU5.1.2-01 คำสั่งที่ 3499/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์และ คำสั่งที่ 133/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์(แก้ไขเพิ่มเติม)

BSRU5.1.2-02 รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ2561 อธิบดีกรมบัญชีกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

BSRU5.1.2-03 การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

BSRU5.1.2-04 ประกาศการกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา

BSRU5.1.2-05 รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากต้นทุนต่อหน่วย

BSRU5.1.2-06 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

BSRU5.1.2-07 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560


BSRU5.1.3-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

BSRU5.1.3-02 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561

BSRU5.1.3-03 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2562

BSRU5.1.3-04 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง”

BSRU5.1.3-05 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน


BSRU5.1.4-01 แผนยุทธ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2562-2565

BSRU5.1.4-02 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี

BSRU5.1.4-03 รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

BSRU5.1.4-04 แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

BSRU5.1.4-05 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารมหาวิทยาลัย (MIS) และการจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)

BSRU5.1.4-06 โครงการพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1-5 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 1 – 3

BSRU5.1.4-07 โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

BSRU5.1.4-08 กฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง ที่ได้รับการพิจารณาปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

BSRU5.1.4-09 ประกาศ : เรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

BSRU5.1.4-10 ข้อบังคับ : กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และประกาศ : หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย และข้อบังคับฯ การบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562

BSRU5.1.4-11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

BSRU5.1.4-12 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและอัตลักษณ์บัณฑิต ประจาปีการศึกษา 2560

BSRU5.1.4-13 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย http://www.bsru.ac.th/tellme/

BSRU5.1.4-14 ภาพข่าวรางวัล ITA (AWORD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

BSRU5.1.4-15 ภาพข่าวการประชุมเพื่อประกาศเจตจำนงสุจริต “องค์กรแห่งความโปร่งใสต่อต้านทุจริต” เนื่องจากได้รางวัลอันดับหนึ่งของหน่วยงานภาครัฐจาก ปปช. ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

BSRU5.1.4-16 รายนามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

BSRU5.1.4-17 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำกรอบอัตรากำลังระยะสี่ปี 2562 – 2565”

BSRU5.1.4-18 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

BSRU5.1.4-19 โครงการประชุมสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2562

BSRU5.1.4-20 การประชุม คณาจารย์ และบุคลากร ในโครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

BSRU5.1.4-21 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”

BSRU5.1.4-22 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน

BSRU5.1.4-23 การประชุมคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2562

BSRU5.1.4-24 คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์

BSRU5.1.4-25 รายนามคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย


BSRU5.1.5-01 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562

BSRU5.1.5-02 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง)

BSRU5.1.5-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561 (KM TEAM)
BSRU5.1.5-04 แผนการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา 2561

BSRU5.1.5-05 คู่มือการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2561

BSRU5.1.5-06 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU5.1.5-07 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำมาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

BSRU5.1.5-08 ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และการจัดทำมาตรฐานการศึกษา สู่การประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

BSRU5.1.5-09 (ร่าง) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2562

BSRU5.1.5-10 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา : มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” ครั้งที่ 3

BSRU5.1.5-11 โครงการ “แบ่งปันประสบการณ์ โครงการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

BSRU5.1.5-12 แหล่งการเผยแพร่ชุดความรู้ที่ได้ผ่านที่ประชุมในกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติ ที่ดี

BSRU5.1.5-13 โครงการสร้างมาตรฐานฝึกอบรมและพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ กิจกรรม “สัมมนาหัวข้อ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสองภาษาและการเขียนงานวิจัย”

BSRU5.1.5-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่BSRU5.1.5-15 แผนการจัดการความรู้

BSRU5.1.5-16 คู่มือการจัดการความรู้ “การบูรณาการศาสตร์ดนตรีสู่การวิจัยเชิงพื้นที่”

BSRU5.1.5-17 คู่มือการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

BSRU5.1.5-18 คู่มือการใช้แบบประเมินทักษะดนตรี เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

BSRU5.1.5-19 โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม

BSRU5.1.5-20 โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการกำกับติดตามสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

BSRU5.1.5-21 กิจกรรมการพูดคุยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน (Productivity talk)

BSRU5.1.5-22 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ห้องสมุดชุมชน

BSRU5.1.5-23 โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการบริการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

BSRU5.1.5-24 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้านการวิจัยที่มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศระยะที่ 1

BSRU5.1.5-25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบสารสนเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)

BSRU5.1.5-26 โครงการ Tea Break “ลงทะเบียนเรียนไม่ยากอย่างที่คิด”

BSRU5.1.5-27 โครงการประชุมคณะกรรมการประสานงานรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สำหรับเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน

BSRU5.1.5-28 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการและข้อมูล เรื่อง ทบ.17 ไม่ยื่น ไม่จบ นะจ๊ะ

BSRU5.1.5-29 โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำหรับผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิชาการ

BSRU5.1.5-30 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับ สำนักคอมพิวเตอร์) เรื่อง การวางแผนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนเกณฑ์การประกันคุณภาพ

BSRU5.1.5-31 โครงการ การจัดการความรู้เพื่อการจัดทำแผนกลยุทธ์

BSRU5.1.5-32 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ประจำปี พ.ศ.2562

BSRU5.1.5-33 โครงการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

BSRU5.1.5-34 โครงการเรียนปรับพื้นฐาน

BSRU5.1.5-35 โครงการเรียนพิเศษวันเสาร์ 2/2561

BSRU5.1.5-36 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ

BSRU5.1.5-37 โครงการวัฒนธรรมอาเซียน

BSRU5.1.5-38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน สำหรับนักเรียนห้องพิเศษ

BSRU5.1.5-39 โครงการเสริมทักษะและเจตคติทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน

BSRU 5.1.5-40 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

BSRU5.1.5-41 โครงการเสริมศักยภาพทางวิชาการสู่การทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

BSRU5.1.5-42 โครงการอบรมภาคฤดูร้อน “บ้านสมเด็จซัมเมอร์คอร์ส” ปีการศึกษา 2562

BSRU5.1.5-43 โครงการจัดทำวารสารทีทัศน์วัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2561

BSRU5.1.5-44 แนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2561


BSRU5.1.6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

BSRU5.1.6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

BSRU5.1.6-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย

BSRU5.1.6-04 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

BSRU5.1.6-05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” รุ่นที่ 5

BSRU5.1.6-06 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ : กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ ๒๑

BSRU5.1.6-07 โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ : กิจกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU5.1.6-08 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพวารสารออนไลน์ ระบบ ThaiJo

BSRU5.1.6-09 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแบบสอบถามและการใช้โปรแกรม SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

BSRU5.1.6-10 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย

BSRU5.1.6-11 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานอธิการบดีและเครือข่าย

BSRU5.1.6-12 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ และเทคนิคการวิพากษ์ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนสำหรับผู้บริหาร

BSRU5.1.6-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินพร้อมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากร

BSRU5.1.6-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

BSRU5.1.6-15 โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้าใจระบบงานสารบรรณ

BSRU5.1.6-16 รายชื่อบุคลากรสายวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และบุคลากรสายสนับสนุนขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

BSRU5.1.6-17 รายชื่อบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ

BSRU5.1.6-18 คำสั่งให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยภายใน

BSRU5.1.6-19 คำสั่งให้บุคลากรได้รับทุนวิจัยภายนอก

BSRU5.1.6-20 มติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติให้อาจารย์ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

BSRU5.1.6-21 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสำเร็จการศึกษาในปี 2561


BSRU5.1.7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU5.1.7-02 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU5.1.7-03 โครงการสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU5.1.7-04 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตัวบ่งชี้ที่ 5.2  ผลการบริหารงานของคณะ

รายการหลักฐานแสดง

BSRU5.2-01  สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

รายการหลักฐานแสดง

BSRU5.3-01 คู่มือการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557

BSRU5.3-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU5.3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU5.3-04 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิพากษ์แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่สอดคล้องกับบริบทการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา”

BSRU5.3-05 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

BSRU5.3-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง”

BSRU5.3-07 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ

BSRU5.3-08 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการของมหาวิทยาลัย

BSRU5.3-09 รายงานข้อมูลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU5.3-10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

BSRU5.3-13 รายงานการประชุม/กิจกรรม/โครงการ

BSRU5.3-14 รายงานการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ

BSRU5.3-15 รายงานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

BSRU5.3-16 รายงานการสนับสนุนข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU5.3-17 ภาพระบบสนับสนุนทรัพยากรระบบสารสนเทศ

BSRU5.3.18 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตร

BSRU5.3.19 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561   ระดับคณะ

BSRU5.3-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

BSRU5.3-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

BSRU5.3-22 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน

BSRU5.3-23 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา

BSRU5.3-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU5.3.2สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561  ระดับหลักสูตร