องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

รายการหลักฐานแสดง

BSRU 4.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
BSRU 4.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU 4.1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 4 คณะ และวิทยาลัยการดนตรี
BSRU 4.1-04 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2561 – 2565
BSRU 4.1-05 แผนยุทธศาสตร์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. 2561 – 2565
BSRU 4.1-06 แผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์
BSRU 4.1-07 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ
BSRU 4.1-08 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU 4.1-09 แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU 4.1-10 แผนยุทธศาสตร์วิทยาลัยการดนตรี
BSRU 4.1-11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU 4.1-12 รายงานผลการดำเนินงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและจาก 4 คณะและวิทยาลัยการดนตรี
BSRU 4.1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU 4.1-14 โครงการ “สืบสานศาสตร์พระราชา เรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์และการทำความดีด้วยหัวใจ”
BSRU 4.1-15 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมเรียงร้อยสรรพศาสตร์ตามรอยบาทพระราชา)
BSRU 4.1-16 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น สืบสานปณิธานตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 สู่แนวทางการบริหารแผ่นดินในรัชกาลที่ 10
BSRU 4.1-17 โครงการคนวิทย์จิตอาสาสืบสานพระราชดำริบนวิถีแห่งความพอเพียงบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
BSRU 4.1-18 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านนวัตกรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
BSRU 4.1-19 โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้วยการบูรณาการแหล่งเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมกับชุมชนท้องถิ่น (กิจกรรมอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ)“มหาดุริยางค์รวมใจเทิดไท้องค์มหาวชิราลงกรณ”
BSRU 4.1-20 โครงการลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2561 “สืบสานประเพณีลอยกระทง ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์องค์มหาวชิราลงกรณ”
BSRU 4.1-21 โครงการมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 7
BSRU 4.1-22 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 การเสวนาวิชาการ เรื่อง “มาแล..มลายู : มาเลย์ที่ควรรู้”
BSRU 4.1-23 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “มหาบุรุษรัตโนดม เดอะมิวสิคัล”
BSRU 4.1-24 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
BSRU 4.1-25 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 3 การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “การสร้างสรรค์การแสดงเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่น”
BSRU 4.1-26 โครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ฝั่งธนบุรี
BSRU 4.1-27 โครงการประชุมจัดทำมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
BSRU 4.1-28 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรมครั้งที่ 4 การเสวนาวิชาการประกอบการแสดง เรื่อง “แม่บทในนาฏศิลป์ สู่แม่บทโนรา กับการเรียนรู้ผ่านมิติทางวัฒนธรรม”
BSRU 4.1-29 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2562
BSRU 4.1-30 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 5 กิจกรรมการเสวนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์”
BSRU 4.1-31 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 กิจกรรมการอนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านการแสดงละครเวทีบ้านสมเด็จฯ เรื่อง “ใครจ่าย”
BSRU 4.1-32 โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งชิงแชมป์ประเทศไทย (ระดับมัธยมศึกษา) ชิงถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 10
BSRU 4.1-33 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
BSRU 4.1-34 โครงการน้อมนำพระราชดำริสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
BSRU 4.1-35 โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2562
BSRU 4.1-36 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของคณะต่างๆ
BSRU 4.1-37 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระชนมพรรษา 67 พรรษา
BSRU 4.1-38 หนังสือเชิญจากบริษัท Goldin Dining Group Limited เพื่อเดินทางไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย
BSRU 4.1-39 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
BSRU 4.1-40 โครงการ “Vocal Competition 2018”และโครงการไหว้ครูและไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา2561
BSRU 4.1-41 โครงการ“เพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561”
BSRU 4.1-42 โครงการเผยแพร่ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนในท้องถิ่น: โขนเชิดชูเกียรติ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ ตอน พระรามยกศร
BSRU 4.1-43 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี “สืบสานอัตลักษณ์การขับร้องเพลงไทยฝั่งธนบุรี”
BSRU 4.1-44 โครงการเชิดชูเกียรติและการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2562
BSRU 4.1-45 โครงการพัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครูภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน กับแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา
BSRU 4.1-46 โครงการค่ายเยาวชน อาเซียนซัมเมอร์แคมป์ ครั้งที่ 3
BSRU 4.1-47 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาด้านมารยาท
BSRU 4.1-48 โครงการเผยแพร่นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19
BSRU 4.1-49 โครงการส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
BSRU 4.1-50 โครงการประกวดมารยาทไทยระดับชาติ (ระดับอุดมศึกษา) ครั้งที่ 1
BSRU 4.1-51 ภาพถ่ายการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ โดยคณาจารย์จากสาขาวิชาดนตรีไทย ซึ่งได้รับเชิญจากสถานทูตไทยในสาธารณรัฐเคนยา และสาธารณรัฐยูกันดา
BSRU 4.1-52 วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม
BSRU 4.1-53 วารสารดนตรีวารสารสุริยวาทิต
BSRU 4.1-54 ภาพการแสดงผลงานสร้างสรรค์เรื่อง BSRUDANCE4MAN เนื่องในงานแสดงโชว์ NCCA-National Committee on Dance
BSRU 4.1-55 ผลงานการออกแบบฟอนด์ในชื่อ “สรรเสริญ” (SanSern)
BSRU 4.1-56 ผลงานศิลปกรรม “ดอกไม้จากใจไว้อาลัยป๋า”
BSRU 4.1-57 ผลงานจิตรกรรม “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”
BSRU 4.1-58 ภาพยนตร์สารคดีสั้น เรื่อง เดิมพันที่ยิ่งใหญ่
BSRU 4.1-59 ผลงานแอนิเมชั่น ในโครงการ“Healty Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ให้สตรอง”
BSRU 4.1-60 ผลงานตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ สินค้า OTOP โดยคณะวิทยาการจัดการ
BSRU 4.1-61 โครงการส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น เรื่อง “การยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานและการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน”
BSRU 4.1-62 โครงการผลิตวารสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมดนตรี: วารสารดนตรี “สุริยวาฑิต” เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU 4.1-63  โครงการพัฒนาองค์ความรู้ครูดนตรี “สืบสานอัตลักษณ์การขับร้องเพลงไทย ฝั่งธนบุรี”
BSRU 4.1-64 โครงการสุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ 3 โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU 4.1-65  ภาพกิจกรรมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีไทยในต่างประเทศของวิทยาลัยการดนตรี
BSRU 4.1-66 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี”
BSRU 4.1-67 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมด้านการให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
BSRU 4.1-68 แบบทดสอบก่อนเข้าชมแหล่งเรียนรู้ Pre-Test)
BSRU 4.1-69 ผลการประเมินร้อยละของผู้ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้เพิ่มขึ้น
BSRU 4.1-70 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจจากหน่วยงานภายใน/ภายนอกด้านความเป็นไทยของนักศึกษา จากการประเมินความพึงพอใจอัตลักษณ์บัณฑิต
BSRU 4.1-71 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับผู้บริหาร คณะทั้ง 4 คณะ วิทยาลัยการดนตรี และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
BSRU 4.1-72 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU 4.1-73 – หนังสือบริบทวัฒนธรรม
– วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม
– เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
– เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
– เฟซบุ๊กของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและวารสาร Bulletin
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา