องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

รายการหลักฐานแสดง

BSRU3.1-01 รายงานการประชุมมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

BSRU3.1-02 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

BSRU3.1-03 โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU3.1-04 รายงานการประชุมการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

BSRU3.1-05 ประมวลภาพการประชุมวางแผนงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย อาทิชุมชนแขวงหิรัญรูจี ประชาคมเมืองธนบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชน 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้วางแผนการดำเนินงาน

BSRU3.1-06 โครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง

BSRU3.1-07 โครงการชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรับปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

BSRU3.1-08 โครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

BSRU3.1-09 บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสภาประชาคมเมืองธนบุรี

BSRU3.1-10 โครงการเพชรสมุทรคีรี

BSRU3.1-11 รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนน้ำใส ทานผักปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมรับปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

BSRU 3.1-12 รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกายใจและความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง

BSRU 3.1-13 รายงานผลการดำเนินงานโครงการการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ

BSRU 3.1-14 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP

BSRU 3.1-15 รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น