องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

รายการหลักฐานแสดง

BSRU2.1-02 หน้าระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

BSRU2.1-02 หน้าระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและผลงานทางวิชาการและงานสร้างสรรค์

BSRU2.1-03 คู่มือการใช้งานระบบ BRMS

BSRU2.1-04 ภาพห้องปฏิบัติการวิจัยเพื่อให้คำปรึกษาและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยกับนักวิจัยและผู้ที่มาขอรับทุน

BSRU2.1-05 หน้าเว็บไซต์ ในการสืบค้นข้อมูล

BSRU2.1-06 หน้าเว็บไซต์การดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ จากสถาบันวิจัยและพัฒนา

BSRU2.1-07 หน้าระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบสารสนเทศ

BSRU2.1-08 โครงการร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัยครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี “สหวิทยาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

BSRU2.1-09 โครงการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเทคนิคการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

BSRU2.1-10 บันทึกข้อความขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย

BSRU2.1-11 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2562

BSRU2.1-12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2562

BSRU2.1-13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ.2559

BSRU2.1-14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ.2562

BSRU2.1-15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2562

BSRU2.1-16 หนังสืออนุมัติเบิกจ่ายการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในระดับชาติและนานาชาติ

BSRU2.1-17 หนังสือราชการภายนอก เรื่อง ส่งรายชื่อนักวิจัยดีเด่น

BSRU2.1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นเพื่อรับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5

BSRU2.1-19 คำสั่งเดินทางไปราชการของนักวิจัยที่ไปนำเสนอผลงานต่างประเทศ

BSRU2.1-20 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559

BSRU2.1-21 แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

BSRU2.1-22 ขั้นตอนการให้บริการแจ้งจดลิขสิทธิ์

BSRU2.1-23 โครงการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อการจดคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

BSRU2.1-24 เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1602000901 เลขที่สิทธิบัตร 67167

BSRU2.1-25 เอกสารการยื่นจดสิทธิบัตร เลขที่คำขอ 1602000900 เลขที่สิทธิบัตร 67168


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

รายการหลักฐานแสดง

BSRU2.2-01 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะครุศาสตร์

BSRU2.2-02 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU2.2-03 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาการจัดการ

BSRU2.2-04 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU2.2-05 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการดนตรี

BSRU2.2-06 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันวิจัยและพัฒนา


ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

รายการหลักฐานแสดง

BSRU2.3-01 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะครุศาสตร์

BSRU2.3-02 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU2.3-03 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาการจัดการ

BSRU2.3-04 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU2.3-05 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาลัยการดนตรี