องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
รายการหลักฐานแสดง
BSRU1.1-01  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561


ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รายการหลักฐานแสดง
BSRU1.2-01 ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
รายการหลักฐานแสดง
BSRU1.3-0 ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
รายการหลักฐานแสดง
BSRU1.4 – 01 แผนกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2561
BSRU1.4- 02 กิจการบ้านสมเด็จ
BSRU1.4 – 03 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์
BSRU1.4 – 04 คู่มือโฮมรูม
BSRU1.4 – 05 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
BSRU1.4 – 06 รายละเอียดช่องทางการสื่อสารสำนักกิจการนักศึกษา

BSRU1.4 – 07 รายงานผลการดำเนินโครงการจ้างนักศึกษาช่วยงาน
BSRU1.4 – 08 รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
BSRU1.4 – 09 สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศในระดับคณะ
BSRU1.4 – 10 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU1.4 – 11 สรุปผลการดำเนินโครงการ สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 2
BSRU1.4 – 12 รายงานช่องทางการสื่อสารศิษย์เก่าและ สรุปผลความพึงพอใจ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา
รายการหลักฐานแสดง
BSRU 1.5-01 กิจการบ้านสมเด็จ
BSRU 1.5-02 สรุปโครงการด้านการพัฒนาคุณลักษณะ “ทักษะสื่อสารดี
BSRU1.5-03 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 และตัวบ่งชี้งานประกันคุณภาพการศึกษา
BSRU1.5-04 อบรมการประกันคุณภาพการศึกษากับการพัฒนากิจกรรม และการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมกับการส่งมอบงานองค์การ สโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561-2562
BSRU1.5-05 รายงานผลการดำเนินงานของสำนักศิลปะวัฒนธรรม
BSRU1.5-06 สรุปผลความพึงพอใจต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
BSRU1.5-07 แผนกิจกรรม ปีการศึกษา 2562