องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัยและเอกลักษณ์ของคณะ

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 5.1.1-01 คณะกรรมการจัดทำการทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.1.1-02 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

BSRU 5.1.1-03 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 – 2565

BSRU 5.1.1-04 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)

BSRU 5.1.1-05 แผนยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

BSRU 5.1.1-06 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

BSRU 5.1.1-07 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 7/2559

BSRU 5.1.1-08 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)

BSRU 5.1.1-09 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2558 – 2562

BSRU 5.1.1-10 แผนปฏิบัติการ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

BSRU 5.1.1-11 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2561

BSRU 5.1.1-12 เว็บไซด์กองนโยบายและแผน

BSRU 5.1.1-13 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่10/2560, 11/2560

BSRU 5.1.1-14 รายงานการประชุมเครือข่ายนักวางแผน ครั้งที่ 8/2560, 1/2561, 2/2561 (รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2561)

BSRU 5.1.1-15 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ

BSRU 5.1.1-16 การปรับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (Reprofiling)

BSRU 5.1.1-17 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

BSRU 5.1.1-18 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

BSRU 5.1.1-19 คณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.1.1-20 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2559, 4/2560 (วิสามัญ), 2/2561,5/2561


BSRU 5.1.2-01 คำสั่งที่91/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์

BSRU 5.1.2-02 รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ2560 อธิบดีกรมบัญชีกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

BSRU 5.1.2-03 การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

BSRU 5.1.2-04 ประกาศการกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา

BSRU 5.1.2-05 รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากต้นทุนต่อหน่วย

BSRU 5.1.2-06 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

BSRU 5.1.2-07 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2559

BSRU 5.1.2-08 แบบรายงานสรุปภาพรวมข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์

BSRU 5.1.2-09 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย


BSRU 5.1.3-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

BSRU 5.1.3-02 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560

BSRU 5.1.3-03 แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2561

BSRU 5.1.3-04 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

BSRU 5.1.3-05  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน


BSRU 5.1.4-01 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)

BSRU 5.1.4-02  รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

BSRU 5.1.4-03 แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561

BSRU 5.1.4-04 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

BSRU 5.1.4-05 รายงานเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

BSRU 5.1.4-06 รายละเอียดมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

BSRU 5.1.4-07 คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

BSRU 5.1.4-08 โครงการพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1-5 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ครั้งที่ 1-2

BSRU 5.1.4-09 การรณรงค์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ประหยัดน้ำ ประหยัดน้ำมัน และลดการใช้กระดาษ

BSRU 5.1.4-10 ระบบการสอบด้วยเครือข่ายคอมพิวเตอร์

BSRU 5.1.4-11 MOU ระหว่างคณะวิทยาการจัดการและบริษัท Google แห่งประเทศไทย

BSRU 5.1.4-12 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) และการเปิดรับสมัครบุคคล และชำระเงินต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์และเคาเตอร์เซอร์วิส

BSRU 5.1.4-13 รายงานการประชุม กอม. ครั้งที่ 2/2560 วาระที่ 4.5

BSRU 5.1.4-14 การบริการวิชาการแก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 3 จังหวัด

BSRU 5.1.4-15 การปรับปรุง/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

BSRU 5.1.4-16 ภาวการณ์มีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

BSRU 5.1.4-17 ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย

BSRU 5.1.4-18 ระบบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย

BSRU 5.1.4-19 โครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2560

BSRU 5.1.4-20 การประชุมอาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 1/2561

BSRU 5.1.4-21 คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 5 คณะ และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

BSRU 5.1.4-22 คำสั่งที่ 1422/2561 เรื่อง การมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน หรือหน่วยงานที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

BSRU 5.1.4-23 คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ในปีการศึกษา พ.ศ. 2560

BSRU 5.1.4-24 คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร


BSRU 5.1.5-01 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562

BSRU 5.1.5-02 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง)

BSRU 5.1.5-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560 (KM TEAM)

BSRU 5.1.5-04 แผนจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 5.1.5-05 คู่มือการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 5.1.5-06 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU 5.1.5-07 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ

BSRU 5.1.5-08 ถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

BSRU 5.1.5-09 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 5.1.5-10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 1771 / 2561

BSRU 5.1.5-11 คำสั่งคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 229/2561

BSRU 5.1.5-12 แผนและระบบกลไกวิจัยพร้อมเว็บไซต์ ERMS 2558-2559

BSRU 5.1.5-13 แผนและระบบกลไกวิจัยพร้อมเว็บไซต์ BRMS 2559-2560

BSRU 5.1.5-14 คู่มือระบบบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่ของคณะครุศาสตร์

BSRU 5.1.5-15 คู่มือใช้ระบบ RBMS สำหรับนักวิจัย

BSRU 5.1.5-16 คู่มือใช้ระบบ RBMS สำหรับการบริหารงานวิจัยระดับรองคณบดี

BSRU 5.1.5-17 รายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดการองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่โครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 5.1.5-18 รายงานสรุปโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” ครั้งที่ 2

BSRU 5.1.5-19 โครงการการนำเสนอบทความวิจัยให้ได้ตีพิมพ์: ถกประเด็นปัญหาจากประสบการณ์กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 5.1.5-20 แหล่งการเผยแพร่ชุดความรู้ที่ได้ผ่านที่ประชุมในกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี

BSRU 5.1.5-21 สรุปองค์ความรู้ที่ได้ผ่านเว็บไซต์และFacebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 5.1.5-22 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเติมเต็มศักยภาพนักศึกษาทางวิชาการด้านโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

BSRU 5.1.5-23 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

BSRU 5.1.5-24 รายงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำ มคอ.ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเชื่อมโยงสู่การจัดการความรู้

BSRU 5.1.5-25 การจัดทำแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และงานสร้างสรรค์ทางดนตรีที่มีประสิทธิภาพ

BSRU 5.1.5-26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

BSRU 5.1.5-27 โครงการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ระยะที่ 1

BSRU 5.1.5-28 กิจกรรมการพูดคุยเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการทำงาน (Productivity talk)และเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ

BSRU 5.1.5-29 โครงการนักสืบ (ค้น) สารสนเทศมืออาชีพ

BSRU 5.1.5-30 โครงการห้องสมุดสัญจร

BSRU 5.1.5-31 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของบุคลากรในองค์กร

BSRU 5.1.5-32 โครงการศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนิสิตฯ

BSRU 5.1.5-33 คู่มือกิจกรรมนักศึกษา

BSRU 5.1.5-34 รายงานผลการจัดการความรู้สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ

BSRU 5.1.5-35 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์

BSRU 5.1.5-36 รายงานผลการดำเนินโครงการการจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU 5.1.5-37 หน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์

BSRU 5.1.5-38 แผนการจัดการความรู้ ประจำ ปีงบประมาณ 2561

BSRU 5.1.5-39 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.1.5-40 โครงการการจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU 5.1.5-41 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

BSRU 5.1.5-42 คู่มือหลักสูตรการอบรมครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

BSRU 5.1.5-43 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพฯ

BSRU 5.1.5-44 โครงการการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในด้าน การปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 5.1.5-45 รายงานผลโครงการพัฒนา และเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

BSRU 5.1.5-46 โครงการบริหารงานวิจัยฯ

BSRU 5.1.5-47 โครงการเรียนภาษาอังกฤษและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

BSRU 5.1.5-48 แนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา 2560


BSRU 5.1.6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

BSRU 5.1.6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

BSRU 5.1.6-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

BSRU 5.1.6-04 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

BSRU 5.1.6-05 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” รุ่นที่ 4

BSRU 5.1.6-06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” ครั้งที่ 1 และ 2

BSRU 5.1.6-07 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น

BSRU 5.1.6-08 โครงการ “การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและทดสอบทักษะภาษาอังกฤษสำหรับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.1.6-09 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคและวิธีการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับคณาจารย์ วันที่ 30 มกราคม 2560

BSRU 5.1.6-10 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่างๆ”

BSRU 5.1.6-11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความรู้ในการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง

BSRU 5.1.6-12 โครงการอบรมความรู้ เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

BSRU 5.1.6-13  บุคลากรสายวิชาการที่ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และบุคลากรสายสนับสนุนขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

BSRU 5.1.6-14 รายชื่อบุคลากรที่ศึกษาต่อโดยไม่ได้ขอรับทุนสนับสนุน

BSRU 5.1.6-15 รายชื่อบุคลากรผู้ขอรับทุนวิจัยภายใน

BSRU 5.1.6-16 บุคลากรผู้ขอรับทุนวิจัยภายนอก

BSRU 5.1.6-17 คำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

BSRU 5.1.6-18 คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

BSRU 5.1.6-19 รายชื่อบุคลากรที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสำเร็จการศึกษาในปี 2560


BSRU 5.1.7-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU 5.1.7-02 บันทึกข้อความการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

BSRU 5.1.7-03 โครงการสนับสนุนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

BSRU 5.1.7-04 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU 5.1.7-05 รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 5.2-01    สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


 ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 5.3-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557

BSRU 5.3-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.3-03 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

BSRU 5.3-04 โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา”

BSRU 5.3-05 โครงการประชุม สัมมนา เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 และการดำเนินการเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)”

BSRU 5.3-06 โครงการอบรม เรื่อง “ความพร้อมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย”

BSRU 5.3-07 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)”

BSRU 5.3-08 หนังสือขอแจ้งความประสงค์จะเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)

BSRU 5.3-09  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

BSRU 5.3-10  รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย

BSRU 5.3-11  แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 5.3-12  รายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

BSRU 5.3-13 โครงการประชุม/อบรม/สัมมนา ต่างๆ

BSRU 5.3-14 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ

BSRU 5.3-15 ตัวอย่างเอกสารการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ

BSRU 5.3-16 รายงานผลภาวะการมีการทำ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.3-17 รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 5.3-18 แบบประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ

BSRU 5.3.19    ภาพระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เว็บไซต์ประกันคุณภาพที่การศึกษา ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE QA Online System)

BSRU 5.3.20 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร

BSRU 5.3-21 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560   ระดับคณะ

BSRU 5.3-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย

BSRU 5.3.23  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

BSRU 5.3.24  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร