องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 4.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

BSRU 4.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทั้ง 4 คณะ และวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-04 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)

BSRU 4.1-05 แผนกลยุทธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-06 แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์   

BSRU 4.1-07 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ

BSRU 4.1-08 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU 4.1-09 แผนกลยุทธ์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 4.1-10 แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-11 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-12 รายงานผลการดำเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและจาก 4 คณะและวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 4.1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-14 โครงการลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ประจำปี 2560 “สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมไว้อาลัย ร่วมใจอภิวาท”

BSRU 4.1-15 โครงการมารยาทงามตามแบบวัฒนธรรม ครั้งที่ 6

BSRU 4.1-16 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ เรื่อง ซ้องกั๋ง วรรณกรรมแปล ฉบับสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์”

BSRU 4.1-17 โครงการเปิดบ้านสมเด็จเจ้าพระยารักษาวัฒนธรรม การเสวนาวิชาการ เรื่องภูมินามบังยิงเรือ พื้นที่ประวัติศาสตร์กรุงธนบุรี”

BSRU 4.1-18 โครงการลานบ้าน…ลานวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงวงดนตรี “บรรเลงศิลป์ วัฒนธรรมสุนทรีย์”

BSRU 4.1-19 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จ ประจำปี 2561

BSRU 4.1-20 โครงการส่งเสริมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ 

BSRU 4.1-21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำหลักสูตรธนบุรีศึกษา

BSRU 4.1-22 โครงการเทศน์มหาชาติทรงเครื่อง 150 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน

BSRU 4.1-23 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมความเป็นไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรเรื่อง “การรักษาศีลอุโบสถและการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมพร้อมก่อนการบวชเนกขัมมะ”

BSRU 4.1-24 โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

BSRU 4.1-25 หนังสือเชิญจากบริษัท Goldin Dining Group Limited

BSRU 4.1-26 โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561

BSRU 4.1-27 โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 4.1-28 โครงการอบรมพื้นฐานความรู้ศิลปะย่านธนบุรี

BSRU 4.1-29 โครงการพัฒนาบัณฑิตครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู (โครงการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม “เรียงร้อยสรรพศาสตร์ตามรอยบาท พระราชา”)

BSRU 4.1-30 โครงการไหว้ครูดนตรีและไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 4.1-31 วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม

BSRU 4.1-32 โครงการจัดทำวารสาร เพื่อเผยแพร่ผลงาน “วารสารสุริยวาทิต”

BSRU 4.1-33 โครงการเปิดบ้านสมเด็จรักษาวัฒนธรรม การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ซ้องกั๋ง

BSRU 4.1-34 ผลงานแถบบันทึกเสียง (CD) จากการบันทึกการดำเนินงานโครงการคีตมหาราชัน

BSRU 4.1-35 ผลงานแถบบันทึกเสียง (CD) จากการบันทึกการดำเนินงานโครงการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาการเสนอผลงานทางดนตรี

BSRU 4.1-36 องค์ความรู้โน้ตเพลงไทยสำหรับการบรรเลงทุกเครื่องมือ จำนวน 3 บทเพลง

BSRU 4.1-37 ภาพถ่ายแบบลายสกรีนกระเป๋าผ้า ลาย 6 เชื้อชาติฝั่งธนบุรี

BSRU 4.1-38 ภาพถ่ายการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์สร้างสรรค์ รำวงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

BSRU 4.1-39 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ชุมชน”

BSRU 4.1-40 จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ศรีสุริยวงศ์

BSRU 4.1-41 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร ศรีสุริยวงศ์

BSRU 4.1-42 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์

BSRU 4.1-43 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 การเรียนรู้วิถีชีวิตการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน:สินค้าโอทอปภูมิปัญญาไทย

BSRU 4.1-44 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องตราสัญลักษณ์บนผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

BSRU 4.1-45 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 4 การเสวนาและการแสดงสินค้าจากภูมิปัญญาเรื่อง ผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น

BSRU 4.1-46 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีชุมชนชาติพันธ์ลาว เพื่อเพิ่มมูลค่าผ้าทอรักษาภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

BSRU 4.1-47 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยทุนทางวัฒนธรรม กิจกรรมที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติ  “การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยผ้าทอ เพิ่มมูลค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม”

BSRU 4.1-48 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 32

BSRU 4.1-49 โครงการวัฒนธรรมสัญจร “ทอดน่อง…ล่องเรือ เพื่อความเข้าใจกรุงธนบุรี” ครั้งที่ 33

BSRU 4.1-50 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอาชีพและอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น

BSRU 4.1-51 โครงการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

BSRU 4.1-52 โครงการบูรณาการศาสตร์ดนตรี เพื่อชุมชน

BSRU 4.1-53 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน เกษตรอินทรีย์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

BSRU 4.1-54 สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

BSRU 4.1-55 โครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

BSRU 4.1-56 โครงการเรียงร้อยสรรพศาสตร์ตามรอยบาทพระราชา

BSRU 4.1-57 โครงการ วิทยาศาสตร์อาสา สืบสานงานของพ่อ สานต่อความพอเพียง

BSRU 4.1-58 โครงการสืบสานพระราชดำริ “โครงการศาสตร์พระราชาสร้างคุณค่าชีวิต”

BSRU 4.1-59 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-60 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU 4.1-61  หนังสือบริบทวัฒนธรรม

วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เฟซบุ๊กของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศและวารสาร Bulletin ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา