องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแก่สังคม

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 3.1-01     ประมวลภาพการประชุมร่วมกันของผู้แทนจากหน่วยงานระดับคณะทั้ง 5 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยและประมวลภาพการประชุมของผู้แทนจากมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้แทนจากชุมชนวัดศรีสุทธารามในการจัดโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 และประมวลภาพการประชุมร่วมกันของผู้แทนจากหน่วยงานระดับคณะทั้ง 5 หน่วยงานของมหาวิทยาลัยและประมวลภาพการประชุมของผู้แทนจากมหาวิทยาลัยร่วมกับผู้แทนจากชุมชนบางยางในการจัดโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 6

BSRU 3.1-02     โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 และ 6

BSRU 3.1-03     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 และ 6

BSRU 3.1-04     หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้จัดโครงการบริการวิชาการจากชมรมพลังรวมใจสมุทรสาคร

BSRU 3.1-05     เอกสารสรุป ผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ ทั้ง 4 คณะ และ 1 วิทยาลัย

BSRU 3.1-06     แผนบริการวิชาการประจำปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 3.1-07     รายงานการประชุมและประมวลภาพการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากชุมชน

BSRU 3.1-08     ประมวลภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่ 5 และ 6

BSRU 3.1-09     เอกสารสรุป ผลการดำเนินโครงการจัด การสารสนเทศและความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 และ 6

BSRU 3.1-10     ประมวลภาพกิจกรรมโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นครั้งที่ 5 และ 6

BSRU 3.1-11     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการบริการวิชาการโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 และ 6

BSRU 3.1-12    โครงการบริการวิชาการการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน นำไปสู่การ สร้างและพัฒนาตลาดบริการที่ครบวงจรและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการนำภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

BSRU 3.1-13    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและโครงการบริการวิชาการโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 5 และ 6

BSRU 3.1-14    โครงการบริการวิชาการการพัฒนาสินค้าวิสาหกิจชุมชน นำไปสู่การ สร้างและพัฒนาตลาดบริการที่ครบวงจรและการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการการนำภูมิ ปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนา เพื่อนำไปสู่นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร