องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 2.1-01     โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการงานวิจัย

BSRU 2.1-02     ภาพหน้าระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU 2.1-03     หน้าระบบการบริหารจัดการงานวิจัยทุนภายใน

BSRU 2.1-04     หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

BSRU 2.1-05     ภาพห้องให้คำปรึกษาและห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัย

BSRU 2.1-06     หน้าเว็บไซต์สถาบันวิจัยฯ ในการสืบค้นข้อมูล

BSRU 2.1-07     หน้าเว็บไซต์การดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

BSRU 2.1-08     ภาพระบบสืบค้นฐานข้อมูล

BSRU 2.1-09     โครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อเรื่อง “Plagiarism  โจรกรรมทางวิชาการ

BSRU 2.1-10     โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี

BSRU 2.1-11     โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น….ก้าวไกลสู่สากล” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

BSRU 2.1-12     รายงานการประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ขออนุมัติงบประมาณเพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนการวิจัย

BSRU 2.1-13     สรุปการจัดสรรงบประมาณทุนภายในและทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2561

BSRU 2.1-14     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย

BSRU 2.1-15     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงานการวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม)

BSRU 2.1-16     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่พ.ศ.2559

BSRU 2.1-17     สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ปีงบประมาณ 2561

BSRU 2.1-18     โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี

– การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 ISAGA 2018

– การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10 ThaiSim

– การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง การแบ่งปันและการเรียนรู้จากเกมและสถานการณ์จำลองในยุคไทยแลนด์ 4.0

BSRU 2.1-19     โครงการร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 10 “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น….ก้าวไกลสู่สากล” จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

BSRU 2.1-20     หนังสือราชการ เรื่อง ขอรายชื่อนักวิจัยดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

BSRU 2.1-21     บันทึกข้อความเสนอชื่อนักวิจัยดีเด่นจากคณะ 5 คณะ

BSRU 2.1-22     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น

BSRU 2.1-23     รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นเพื่อรับโล่พระราชทานในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

BSRU 2.1-24     ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2559

BSRU 2.1-25     แบบคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

BSRU 2.1-26     ขั้นตอนการให้บริการแจ้งจดลิขสิทธิ์

BSRU 2.1-27     เอกสารการขอยื่นจดสิทธิบัตร


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 2.2-01     รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์

BSRU 2.2-02     รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 2.2-03     รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ

BSRU 2.2-04     รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU 2.2-05     รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยการดนตรี

BSRU 2.2-06     รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา


ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 2.3-01     รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์

BSRU 2.3-02     รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU 2.3-03     รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ

BSRU 2.3-04     รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU 2.3-05     รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยการดนตรี