องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร


ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 1.2-01 ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 1.3-01 ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 1.4-01 คำสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา2560

BSRU 1.4-02 คู่มือโฮมรูม

BSRU 1.4-03 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

BSRU 1.4-04 คู่มือผู้ปกครอง

BSRU 1.4-05 คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

BSRU 1.4-06 สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาประจำปีการศึกษา2560

BSRU 1.4-07 รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

BSRU 1.4-08 ปฏิทินกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 1.4-09 สรุปการดำเนินโครงการเล่มกิจการบ้านสมเด็จ

BSRU 1.4-10 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมบวชเนกขัมมะ

BSRU 1.4-11 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐาน และสรุปผลการดำเนินงาน

BSRU 1.4-12 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU 1.4-13 เอกสารช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล

BSRU 1.4-14 สรุปผลโครงการนักศึกษาช่วยงาน

BSRU 1.4-15 ภาพถ่ายการทำ MOU

BSRU 1.4-16 สรุปผลโครงการทักษะชีวิต

BSRU 1.4-17 สรุปผลโครงการโคตรจะ EX!!

BSRU 1.4-18 สรุปผลโครงการเด็กฝึกงาน & บ้านสมเด็จ Job Fair 2018

BSRU 1.4-19 ผลการประเมินระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดำเนินงานรอบปีการศึกษา2560

BSRU 1.4-20 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU 1.4-21 สรุปผลโครงการอบรมบวชเนกขัมมะ

BSRU 1.4-22 บริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต

BSRU 1.4-23 รายงานการประชุมของสำนักกิจการนักศึกษา

BSRU 1.4-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการนักศึกษา

BSRU 1.4-25 รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

BSRU 1.4-26 สรุปโครงการดำเนินงานวันพิราลัย

BSRU 1.4-27 ช่องทางการให้ข้อมูลแก่ศิษย์เก่าและสรุปผลการประเมินการได้รับข่าวสารจากศิษย์เก่า

BSRU 1.4-28 สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางการบริหารงานกิจกรรม

BSRU 1.4-29 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

BSRU 1.4-30 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษCEFR (ออนไลน์)

BSRU 1.4-31 โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC- Test of English for International Communication)

BSRU 1.4-32 สรุปผลประเมินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

BSRU 1.4-33 สรุปผลประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษCEFR (ออนไลน์)

BSRU 1.4-34 สรุปผลประเมินโครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC – Test of English for International Communication)

BSRU 1.4-35 สรุปผลประเมินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

BSRU 1.4-36 สรุปผลประเมินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษCEFR (ออนไลน์)


ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 1.5-01 แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2561– 2565

BSRU 1.5-02 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

BSRU 1.5-03 ผลการดำเนินงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU 1.5-04 แผนกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

BSRU 1.5-05 ผลการดำเนินงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU 1.5-06 โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง

BSRU 1.5-07 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ 1) ปีการศึกษา 2560

BSRU 1.5-08 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ 2) ปีการศึกษา 2560

BSRU 1.5-09 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษCEFR (ออนไลน์)

BSRU 1.5-10 โครงการประสานงานสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEIC- Test of English for International Communication)

BSRU 1.5-11 โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย

ต่างประเทศ ครั้งที่ 4

BSRU 1.5-12 โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ“เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”  ในต่างประเทศ

BSRU 1.5-13 โครงการ “The 2nd DIMA-BSRU K-Pop Camp”

BSRU 1.5-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 6)

BSRU 1.5-15 ผลการดำเนินงานกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 กิจการบ้านสมเด็จ

BSRU 1.5-16 รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับกิจกรรมนักศึกษา

BSRU 1.5 -17 สรุปโครงการด้านการพัฒนาทักษะสื่อสาร

BSRU 1.5 –18 สรุปกิจกรรมความเป็นไทยของสำนักศิลปะ และวัฒนธรรม

BSRU 1.5- 19 รายงานผลการมีจิตสาธารณะ

BSRU 1.5- 20 สรุปโครงการด้านการพัฒนาทักษะสื่อสาร

BSRU 1.5 -21 สรุปผลพฤติกรรมความเป็นไทย

BSRU 1.5-22 โครงการศึกษาดูงานการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาและส่งมอบงานองค์การนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561

BSRU 1.5-23 สรุปโครงการด้านการพัฒนาทักษะสื่อสาร