องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ


ตัวบ่งชี้ที่ 5.1    การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU5.1.1-01  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562
BSRU5.1.1-02  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565
BSRU5.1.1-03  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
BSRU5.1.1-04  แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567)
BSRU5.1.1-05  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่1/2558, (วิสามัญ)
BSRU5.1.1-06  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 และการประชุมการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2558
BSRU5.1.1-07  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558 – 2562
BSRU5.1.1-08  แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2558 – 2562
BSRU5.1.1-09  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2557-2560
BSRU5.1.1-10  แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2559
BSRU5.1.1-11  เว็บไซด์ กองนโยบายและแผน
BSRU5.1.1-12  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2559, 4/2559, 5/2559, 9/2559
BSRU5.1.1-13  รายงานการประชุมเครือข่ายนักวางแผน ครั้งที่ 1/2559 (รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559)
BSRU5.1.1-14  รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ
BSRU5.1.1-15  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)
BSRU5.1.1-16  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559

 

BSRU5.1.2-01  คำสั่งที่ 2843/2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์
BSRU5.1.2-02  รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2559 อธิบดีกรมบัญชีกลาง/ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ/ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
BSRU5.1.2-03  การจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
BSRU5.1.2-04  ประกาศการกำหนดนโยบายการใช้เงินบำรุงการศึกษา
BSRU5.1.2-05  รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากต้นทุนต่อหน่วย
BSRU5.1.2-06  รายงานการใช้งบประมาณ ภาพรวมปี2560 จากระบบ ERP
BSRU5.1.2-07  รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิตของสถาบัน อุดมศึกษา ประจำปีงบปราณ พ.ศ.2558
BSRU5.1.2-08  แบบรายงานการติดตามการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์
BSRU5.1.2-09  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 

BSRU5.1.3-01  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
BSRU5.1.3-02  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2559
BSRU5.1.3-03  แผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2560
BSRU5.1.3-04  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
BSRU5.1.3-05  รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  (แบบติดตาม ปอ.3)
BSRU5.1.3-06  รายงานผลการสอบทานด้านการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2559

 

BSRU5.1.4-01  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)
BSRU5.1.4-02  รายงานการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU5.1.4-03  แผนการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
BSRU5.1.4-04  รายงานเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU5.1.4-05  รายงานเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่าย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU5.1.4-06  รายละเอียดมาตรการตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU5.1.4-07  คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560
BSRU5.1.4-08  โครงการพี่เลี้ยง ครั้งที่ 1-5 เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ระยะที่ 1
BSRU5.1.4-09  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2560
BSRU5.1.4-10  โครงการศึกษาพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบส่องสว่างในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราวงกรณ์ (อาคาร 9)
BSRU5.1.4-11  การบริการวิชาการแก่ชุมชนพื้นที่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ใน 3 จังหวัด
BSRU5.1.4-12  การปรับปรุง/แก้ไข ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559
BSRU5.1.4-13  ภาวะการมีงานทำมีงานทำของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
BSRU5.1.4-14  ช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.4-15  ระบบกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.4-16  โครงการสัมมนาทบทวนนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2560
BSRU5.1.4-17  การประชุมคณะผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 1/2559, 1/2560 และ 2/2560
BSRU5.1.4-18  คำสั่งฯ แต่งตั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 5 คณะ และผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน
BSRU5.1.4-19  คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ในปีการศึกษา พ.ศ. 2559
BSRU5.1.4-20  โครงการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการ (DSS Center)
BSRU5.1.4-20  คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์บุคลากร
BSRU5.1.4-21  ตัวอย่างผลการดำเนินงานตามหลักมุ่งเน้นฉันทามติ

 

BSRU5.1.5-01  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562
BSRU5.1.5-02  แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 -2562 (ฉบับปรับปรุง)
BSRU5.1.5-03  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ด้านคณะกรรม การการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2559 (KM BSRU))
BSRU5.1.5-04  แผนการจัดการความรู้ในองค์กรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีการศึกษา 2559
BSRU5.1.5-05  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
BSRU5.1.5-06  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัยและสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU5.1.5-07  รายงานการการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.1.5-08  การจัดการองค์ความรู้“การจัดทำคู่มืองานวิจัย” ของคณะครุศาสตร์
BSRU5.1.5-09  รายงานสรุปโครงการมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอน” และโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัย”
BSRU5.1.5-10 แหล่งการเผยแพร่ชุดความรู้ที่ได้ผ่านที่ประชุมในกิจกรรมมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี จากการสรุปองค์ความรู้ที่ได้ผ่านเว็บไซต์ และ Facebookคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU5.1.5-11  รายงานการจัดการองค์ความรู้ (KM) เรื่องการจัดทำ มคอ. ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ
BSRU5.1.5-12  คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU5.1.5-13  ประมวลภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และจัดทำวารสารศรีสมเด็จฯ
BSRU5.1.5-14  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการการวิจัยในชั้นเรียน”
BSRU5.1.5-15  การจัดการความรู้เพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพเรื่อง “การเพิ่มคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ”
BSRU5.1.5-16  การจัดการความรู้เพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ เรื่อง “การจัดการความรู้ควบคู่ความพร้อมด้านสุขภาวะ”
BSRU5.1.5-17  การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและศักยภาพเสริมสร้างสุขภาวะ

 

หลักฐานประกอบ BSRU5.1.6-01 ถึง BSRU5.1.6-24
BSRU5.1.6-01  รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
BSRU5.1.6-02  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.6-03  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.6-04  แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.6-05  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รุ่นที่ 3
BSRU5.1.6-06  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์”
BSRU5.1.6-07  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการขอประเมินค่างานเพื่อกำหนดตำแหน่งให้    สูงขึ้น
BSRU5.1.6-08  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ)
BSRU5.1.6-09  โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษฯ
BSRU5.1.6-10  โครงการพัฒนาบุคคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงานและการจัดการฯ
BSRU5.1.6-11  โครงการหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
BSRU5.1.6-12  โครงการประชุมเรื่องการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของ ป.ป.ช.ฯลฯ
BSRU5.1.6-13  โครงการอบรมเรื่องการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ เอกสารสรุปผลการ
BSRU5.1.6-14  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการทำแผนงบประมาณฯลฯ
BSRU5.1.6-15  โครงการเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ และการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล
BSRU5.1.6-16  โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชากรและผลงานสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่
BSRU5.1.6-17  โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์ : การจัดการเรียนรู้เพื่อเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพสู่การจัดลำดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในศตวรรษที่ 21
BSRU5.1.6-18  โครงการเสริมสร้าง ความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพของคณาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษและการเป็นประชาคมอาเซียน
BSRU5.1.6-19  โครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จำนวน 2 รุ่น
BSRU5.1.6-20  รายชื่อผู้ศึกษาต่อปีการศึกษา 2559
BSRU5.1.6-21  รายชื่อบุคลากรที่ศึกษาต่อโดยไม่ได้ขอทุนสนับสนุนการศึกษา
BSRU5.1.6-22  รายชื่อบุคลากรที่ของทุนวิจัยทั้งทุนภายในและภายนอก
BSRU5.1.6-23  รายชื่ออาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในปีการศึกษา 2559
BSRU5.1.6-24  รายชื่อบุคลากรได้รับทุนสนับสนุนที่ผู้สำเร็จการศึกษา

 

BSRU5.1.7-01  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.1.7-02  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
BSRU5.1.7-03  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับบัณฑิตวิทยาลัยและสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU5.1.7-04  รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
BSRU5.1.7-05  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU5.1.7-06  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ”
BSRU5.1.7-07  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU5.2-01     รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ของคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคม, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี
BSRU5.2-02     รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559ของคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคม, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยการดนตรี


ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU5.3-01    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2557
BSRU5.3-02    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.3-03    รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.3-04    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมรับการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU5.3-05    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศและได้มาตรฐานในระดับชาติและองค์กรวิชาชีพต่างๆ”
BSRU5.3-06    โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนรายงานการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”
BSRU5.3-07    รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.3-08    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ระดับสำนัก ระดับหลักสูตร
BSRU5.3-09    รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.3-10    แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU5.3-11    รายงานผลการประชุมระดับคณะ และการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.3-12    โครงการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา
BSRU5.3-13    รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ
BSRU5.3-14    รายงานการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
BSRU5.3-15    รายงานผลภาวะการมีการทำ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.3-16    รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.3-17    แบบประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
BSRU5.3-18    ภาพระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เว็บไซต์ประกันคุณภาพที่การศึกษา ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE QA Online System)
BSRU5.3.19    สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU5.3.20    รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
BSRU5.3-21    รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
BSRU5.3-22    รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.3.23    รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา