องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU4.1-01    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
BSRU4.1-02    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-03    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทั้ง 4 คณะ และวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-04    แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 – 2562 (ฉบับปรับปรุง)
BSRU4.1-05    แผนกลยุทธ์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-06    แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์
BSRU4.1-07    แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
BSRU4.1-08    แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU4.1-09    แผนกลยุทธ์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU4.1-10    แผนกลยุทธ์วิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-11     แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-12    รายงานผลการดำเนินงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและจาก 4 คณะและวิทยาลัยการดนตรีในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
BSRU4.1-13    รายงานการประชุมตัวแทนคณะกรรมการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับคณะ  กรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-14    เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
BSRU4.1-15    เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-16    เฟสบุ๊คของสำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
BSRU4.1-17    เว็บไซต์และเฟสบุ๊คของคณะทั้ง 4 คณะและวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-18    หนังสือบริบทวัฒนธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU4.1-19    หนังสือบริบทวัฒนธรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
BSRU4.1-20   โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพทางวิชาชีพของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน : การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์สู่สากล ครั้งที่ 2  เมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
BSRU4.1-21    โครงการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยในชุมชน  อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1 โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU4.1-22   โครงการทำนุบำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย : สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและเรียนรู้วิถีพอเพียงของชุมชนบางน้ำผึ้ง ณ  อบต. บางน้ำผึ้ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU4.1-23    กิจกรรมตลาดนัดขนมไทย ในงานมีการสาธิตการทำขนมไทยโบราณ เช่น ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมลืมกลืน บ้าบิ่น โสมนัส ขนมน้ำดอกไม้ ฯลฯ โดยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU4.1-24    กิจกรรม “มาฆะ ตักบาตร วิทยาศาสตร์เพื่อน้อง” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU4.1-25    โครงการไหว้ครูและไหว้ครูดนตรี ประจำปีการศึกษา 2559 โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-26    โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “คีตปริทัศน์ ครั้งที่ 3” โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-27    โครงการผลิตวารสารสุริยวาฑิต โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-28    โครงการ Thai Music Seminar “สุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ 1” โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-29    โครงการบัณฑิตดนตรีต้นแบบและการนำเสนอผลงานทางดนตรีไทย โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-30    โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี “รวมใจถวายอาลัย มหาดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9” โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-31      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ
BSRU4.1-32    กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย งานปีใหม่ ประจำปี 2560
BSRU4.1-33    กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ และการจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประจำปี 2560
BSRU4.1-34    กิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อบำเพ็ญกุศลแด่สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
BSRU4.1-35    กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560
BSRU4.1-36    กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
BSRU4.1-37    กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
BSRU4.1-38    โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาและวัฒนธรรมในต่างประเทศ
BSRU4.1-39    การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมกับพราหมณ์จากสำนักพระราชวัง และคณะคเณศศิลปวัฒนธรรม ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเทียนจิน เมืองเซี่ยงไฮ้ และเมืองเสินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
BSRU4.1-40    โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประเทศเกาหลี
BSRU4.1-41      วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-42    หนังสือรามเกียรติ์คำกลอน
BSRU4.1-43    ผลงานแถบบันทึกเสียง (CD) จากการบันทึกเสียงผลงานทางดนตรีไทยภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “คีตปริทัศน์” จำนวน 3 ชุด 600 แผ่น โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-44    ผลงานแถบบันทึก (DVD) การจัดงานเสวนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมดนตรี ของชุมชนดนตรีไทยวัดนางนอง แขวงบางค้อ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครฯ (โครงการ Thai Music Seminar “สุริยวาฑิตเสวนา ครั้งที่ 1”) โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-45    วารสารสุริยวาฑิต ฉบับเดือนมกราคมถึงธันวาคม 2560 ของวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-46    องค์ความรู้โน้ตเพลงไทยสำหรับการบรรเลงทุกเครื่องมือ จำนวน 3 บทเพลง จากการจัดโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางดนตรี “รวมใจถวายอาลัย มหาดุริยางค์ไทยในรัชกาลที่ 9” โดยวิทยาลัยการดนตรี
BSRU4.1-47    งานสร้างสรรค์ จำนวน 2 ชิ้น (วิทยาลัยการดนตรี)
BSRU4.1-48    ผลงานการออกแบบปฏิทินในหลวง 2560 (King Rama IX Calendar 2017) ได้รับรางวัลดีไซน์ระดับดีมากในประเภทกราฟิกดีไซน์จากการประกาศผลรางวัล Demark Award 2017
BSRU4.1-49    กิจกรรมการเยี่ยมชมห้องแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและบ้านเอกะนาค สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
BSRU4.1-50    กิจกรรมการเข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติฯ และบ้านเอกะนาค ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU4.1-51      ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมด้านการให้บริการแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษา พิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และโรงละคร 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
BSRU4.1-52    โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ครั้งที่ 4
BSRU4.1-53    ผลการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมด้านการสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม
BSRU4.1-54    โครงการอนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี) โดยคณะครุศาสตร์
BSRU4.1-55    โครงการอนุรักษ์  เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (ณ อุทยาน ร.2) โดยคณะครุศาสตร์
BSRU4.1-56    โครงการเรียนรู้งานสืบสานพระราชดำริ และการพัฒนาบุคลิกภาพตามแบบวัฒนธรรมไทยสู่สากล โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU4.1-57    ค่ายคุณธรรมนำชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คณะวิทยาการจัดการ
BSRU4.1-58    ผลสรุปความพึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
BSRU4.1-59    แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-60    รายงานการประชุมคณะผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับผู้บริหารคณะทั้ง 4คณะวิทยาลัยการดนตรี และศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
BSRU4.1-61    การเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนของคณะครุศาสตร์
BSRU4.1-62    การเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU4.1-63    การเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU4.1-64    การเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนของคณะวิทยาการจัดการ
BSRU4.1-65    การเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนของวิทยาลัยการดนตรี