องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ


ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU2.1-01    โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อบริหารและสืบค้น
BSRU2.1-02    ภาพหน้าระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU2.1-03    หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
BSRU2.1-04    ภาพห้องให้คำปรึกษาและห้องประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานวิจัย
BSRU2.1-05    โครงการคลินิกวิจัย
BSRU2.1-06    ภาพระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
BSRU2.1-07    โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อบริหารและสืบค้น
BSRU2.1-08    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
BSRU2.1-09    โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทยภายใต้แนวคิด (ศาสตร์พระราชา)
BSRU2.1-10    โครงการการเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่น 4
BSRU2.1-11    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
BSRU2.1-12    เอกสารการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2560 (วช.)
BSRU2.1-13    การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๙ ThaiSim 2017 เรื่อง “ Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation in Thailand 4.0” การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๔ เรื่อง การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ด้วย เกมและสถานการณ์จำลอง
BSRU2.1-14    โครงการเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 National Conference on Management Science:NCMS 2017 การจัดการเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมในยุคแห่งวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี (Managing for Economic Growth and Social Development in the age of technology evolution คณะวิทยาการจัดการ
BSRU2.1-15    โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 1st National and International Conference 2017 on “Education for Sustainable Locality Development”
BSRU2.1-16    สรุปการจัดสรรงบประมาณทุนภายในและทุนภายนอก ปีงบประมาณ 2560
BSRU2.1-17    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงาน  การวิจัย
BSRU2.1-18    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและคณะกรรมการพิจารณารายงาน  การวิจัย (ฉบับเพิ่มเติม)
BSRU2.1-19    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความทาง   วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ.2559
BSRU2.1-20    สรุปงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ ปีงบประมาณ 2559
BSRU2.1-21    ภาพโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 (HERP CONGRESS IV)
BSRU2.1-22    โครงการส่งเสริมผลงานด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย และสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU2.1-23    ภาพกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ที่มีการยกย่องอาจารย์หรือนักวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัล โดยมีการมอบเกียรติบัตรให้นักวิจัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
BSRU2.1-24    หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
BSRU2.1-25    ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559


ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง (ดาวน์โหลดหลักฐาน BSRU2.2-01 ถึง BSRU2.2-06)

BSRU2.2-01     รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์
BSRU2.2-02     รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU2.2-03     รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ
BSRU2.2-04     รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU2.2-05     รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยการดนตรี
BSRU2.2-06     รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา


ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU2.3-01    รายงานการประเมินตนเองคณะครุศาสตร์
BSRU2.3-02    รายงานการประเมินตนเองคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU2.3-03    รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาการจัดการ
BSRU2.3-04    รายงานการประเมินตนเองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU2.3-05    รายงานการประเมินตนเองวิทยาลัยการดนตรี
BSRU2.3-06    รายงานการประเมินตนเองสถาบันวิจัยและพัฒนา