องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ


ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.1-01    รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559


ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.2-01    ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.3-01    ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.4-01     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
BSRU1.4-02    แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา
BSRU1.4-03    แผนกิจกรรมนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU1.4-04     คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU1.4-05    รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4
BSRU1.4-06     ช่องทางการประชาสัมพันธ์แหล่งงาน การศึกษา/ช่องทางการติดต่อสอบถาม เวปไซต์ เด็กฝึกงานดอทคอม
BSRU1.4-07    รายงานการดำเนินโครงการทักษะชีวิตชั้นปีที่ 2 และ 3
BSRU1.4-08     รายงานโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการสนทนาระดับนานาชาติรุ่นที่ 1 และ 2
BSRU1.4-09     รายงานโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ (CEFR) สำหรับนักศึกษา
BSRU1.4-10    รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะครุศาสตร์
BSRU1.4-11    รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ฯ
BSRU1.4-12     รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU1.4-13    รายงานโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตคณะวิทยาการจัดการ
BSRU1.4-14     รายงานโครงการบ้านสมเด็จ  Job Fair 2017
BSRU1.4-15     รายงานผลการประเมินผลระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของ  อาจารย์ที่ปรึกษาในการดำเนินงานรอบปีการศึกษา 2559
BSRU1.4-16     รายงานผลการประเมินการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา
BSRU1.4-17    รายงานผลการประเมินผลโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1
BSRU1.4-18     รายงานการผลประเมินความพึงพอใจ โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตใหม่ รุ่นที่ 1 -2
BSRU1.4-19     รายงานผลการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
BSRU1.4-20     รายงานผลการประเมินการ จัดบริการให้คำปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา
BSRU1.4-21     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 5/2560
BSRU1.4-22     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3/2560
BSRU1.4-23    หน้าเพจและข้อมูลของสมาคมศิษย์เก่า
BSRU1.4-24    ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย
BSRU1.4-25     รายงานการเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ศิษย์เก่าของทุกคณะ


ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข  ข้อมูลอ้างอิง

BSRU 1.5-01    แผนกลยุทธ์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 –  2562
BSRU 1.5-02    แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
BSRU1.5-03    กิจการบ้านสมเด็จปี 2559
BSRU1.5-04     รายงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (English Mate)
BSRU1.5-05    รายงานโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ CEFR (ออนไลน์)
BSRU1.5-06    รายงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง
BSRU1.5-07     รายงานโครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตสร้างมิตรภาพ “เรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม”ในต่างประเทศ
BSRU1.5-08     รายงานโครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมกับ  มหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ ครั้งที่ 3
BSRU1.5-09     รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวมัคคุเทศก์พี่สอนน้อง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเข้าชมแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง)
BSRU1.5-10     รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทงาม ตามแบบวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5
BSRU1.5-11    รายงานโครงการทักษะชีวิต ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3
BSRU 1.5-12    รายงาน ดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์  ของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
BSRU 1.5-13    สรุปโครงการ และแบบรายงานการติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ของวิเทศสัมพันธ์ฯ
BSRU 1.5-14    ร่างแผนการปฏิบัติการปีงบประมาณ 2561 ของสำนักศิลปะวัฒนธรรม