ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน

1.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
____________________________________________________________________________________________
2.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษาในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ)
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
____________________________________________________________________________________________
3.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (กรรมการ)
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
____________________________________________________________________________________________
1.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1-4)
•รุ่นที่ 1
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
•รุ่นที่ 2 icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
•รุ่นที่ 3 icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
•รุ่นที่ 4 icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
____________________________________________________________________________________________
2.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะ
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
____________________________________________________________________________________________
3.ผู้ขึ้นทะเบียนเลขานุการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด