ทำเนียบผู้ตรวจประเมิน

1.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับหลักสูตร
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด

____________________________________________________________________________________________

2.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายการศึกษาในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (ประธาน/กรรมการ)
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด

____________________________________________________________________________________________

3.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับสถาบัน (กรรมการ)
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด

____________________________________________________________________________________________

1.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับหลักสูตร (รุ่นที่ 1-4)
•รุ่นที่ 1
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
•รุ่นที่ 2
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
•รุ่นที่ 3
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด
•รุ่นที่ 4
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด

____________________________________________________________________________________________

2.ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระดับคณะ
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด

____________________________________________________________________________________________

3.ผู้ขึ้นทะเบียนเลขานุการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
icon-pdfเอกสารดาวน์โหลด