ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRUวันเสาร์, สิงหาคม 12th, 2017 at 1:16am
เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
-------------------
ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 14 ภาพวันพฤหัส, สิงหาคม 10th, 2017 at 11:19am
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
----------------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตลอดทั้งแนวทางการดำเนินงานและแผนโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
QA BSRU
QA BSRUวันศุกร์, กรกฎาคม 28th, 2017 at 12:05pm
เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
-------------------
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้ากระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันเสาร์, กรกฎาคม 1st, 2017 at 1:52pm
วันที่สองของการประชุมฯ
(๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐)
-------------------
การดำเนินงานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงสู่การเขียนรายงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี ได้เสร็จสิ้นและบรรลุผลไปได้ด้วยดี

ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร วิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและความร่วมมือ จนทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไปคะ 🙏🏻😊

Сr: คุณประทีป สำนักคอมพิวเตอร์ @เลนส์พาไป หัวใจพาเดิน และน้องๆทีมประกันคุณภาพฯ 🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 36 ภาพวันศุกร์, มิถุนายน 30th, 2017 at 12:13pm
วันนี้ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)
---------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการระบบการบริหารความเสี่ยงสู่การเขียนรายงานการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล" ซึ่งจัดขึ้นโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก คุณนันทา อนะมาน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง และคุณชุติมา ศรีสันติเวศน์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมครั้งนี้


Cr: @ประทีป ทีปงฺกุโร 🙏🏻🌟
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 17 ภาพวันพฤหัส, มิถุนายน 29th, 2017 at 2:27pm
วันนี้ (๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐)
เวลา ๑๓.๓๐ น.
---------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อหารือในรื่อง "แนวทางการดำเนินงานและวิธีการใช้และติดตามระบบสารเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร" ณ ห้องประชุม ๕.๒ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม และอาจารย์สุรินทร์ ผลงาม แนะนำวิธีการใช้และติดตามระบบสารเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน