ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 23 ภาพวันจันทร์, มิถุนายน 12th, 2017 at 12:23pm
วันนี้ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
-------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประชุมเตรียมความพร้อมเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร" ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี และคุณจิระวรรณ ยืนยั่ง นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมครั้งนี้
   View on Facebook
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 4 ภาพวันเสาร์, มิถุนายน 10th, 2017 at 2:08pm
📌เปิดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา วันนี้ (10 มิถุนายน 2560)
-----------------------------------------
🌐 เว็ปไซต์สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับการประเมินความพึงพอใจ
• สำหรับบัณฑิตศึกษา
• สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
• สำหรับนิสิต - นักศึกษา
• สำหรับอาจารย์
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
📍สามารถเข้าใช้ระบบประเมินฯ ได้ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 📍เปิดระบบประเมินฯ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป
>> ตามลิงค์ http://qa.bsru.ac.th <<
13    View on Facebook
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 16 ภาพวันศุกร์, มิถุนายน 9th, 2017 at 12:13pm
วันนี้ (ศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐)
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๖
อาคารบรรณราชนครินทร์
-----------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา)
๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก)
   View on Facebook
QA BSRU
QA BSRUวันพฤหัส, มิถุนายน 8th, 2017 at 8:07pm
📍งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับคณะ ” ในวันศุกร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๖ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา)
๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ (คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก)

>> สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคณะ😊ขอบคุณค่ะ

Cr:BSRU News.🙏🏻
4    View on Facebook
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 14 ภาพวันพฤหัส, มิถุนายน 8th, 2017 at 7:56pm
วันนี้ (8 มิถุนายน 2560)
เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
-----////-----

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” จัดขึ้นโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา
>> กิจกรรมที่ 1 เรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ซึ่งมีรายนาม ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี
2. อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
3. อาจารย์สุรินทร์ ผลงาม รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

🙏🏻ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านค่ะ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้🌟

Cr: BSRU News.🙏🏻😊
   View on Facebook