ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 5 ภาพวันอังคาร, กันยายน 25th, 2018 at 3:53pm
สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา (673) ชั้น 7 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด ประธานกรรมการ
2. ดร.ปฐมพร อินทรางกูร ณ อยุธยา กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา วิสูตรเรืองเดช กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน กรรมการ

ภาพโดย : นางสาวณัฐชนาธิป มูฮัมมัดอามิน🙏🏻🌟
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 19 ภาพวันอังคาร, กันยายน 25th, 2018 at 3:34pm
บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงจันทร์ ชั้น 5 อาคาร 11 และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงษ์ อินฟ้าแสง ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมิตรา ด่านพาณิชย์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณ์ กรรมการและเลขานุการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาปี คงอินทร์ ผู้ประสานงานการประเมิน

ภาพจาก: บัณฑิตวิทยาลัย/FB🙏🏻🌟
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 13 ภาพวันอังคาร, กันยายน 25th, 2018 at 12:11am
วันนี้ 24 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น.
-------------
สำนักคอมพิวเตอร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับบัณฑิตวิทยาลัย และสำนัก/สถาบัน/ศูนย์ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร 10 และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์.ดร.สมบัติ ฑีฆทรัพย์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์พิชิต กาลจักร กรรมการ
3. อาจารย์ธีราพร ปฏิเวธวิทูร กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา ตันติปาลกุลกรรมการและเลขานุการ
5. คุณจักรพงศ์ จิตรแก้ว ผู้ประสานงานการประเมิน

ภาพโดย : คุณประทีป ขันธวุธ สำนักคอมพิวเตอร์
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 13 ภาพวันศุกร์, กันยายน 21st, 2018 at 10:43pm
วันนี้ 21 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น.
-------------
คณะวิทยาการจัดการ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 7 และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนีย์ พวงยาณี กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ภัทรา สุขะสุคนธ์ กรรมการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด กรรมการ
5. อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวจรัสมณี โอวุฒิธรรม ผู้ประสานงานประเมิน

ภาพโดย : คุณจรัสมณี โอวุฒิธรรม🙏🏻🌟
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 21 ภาพวันศุกร์, กันยายน 21st, 2018 at 9:47pm
วันนี้ 21 กันยายน 2561
เวลา 09.00 น.
-------------
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมศรีสุริยะ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ (อาคาร 9 ชั้น 8 ) และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์ กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.พรรณา พูนพิน กรรมการ
5. อาจารย์วิชุณี สารสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ

ภาพโดย : คุณธัญญารัตน์ จีนหลี 🙏🏻🌟
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 22 ภาพวันพฤหัส, กันยายน 20th, 2018 at 11:51pm
วันที่ 20 กันยายน 2561
เววลา 09.00 น.
----------
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤตย์ นิ่มสมบุญ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. รองศาสตราจารย์ชัยเลิศ ปริสุทธกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
4. อาจารย์ดุษฎี เทิดบารมี กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น ผู้ประสานงาน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ สำนักวิทยบริการฯได้ผลการประเมินคะแนนอยู่ในระดับดีมาก อีกทั้งคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯให้ดียิ่งขึ้น

Cr: สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ/FB 🙏🏻😊