ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRUวันพุธ, สิงหาคม 21st, 2019 at 3:53pm
📚สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อการกำกับติดตามสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561” เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ในการนี้ งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดยนางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานประกันคุณภาพฯ และนางสาวจิระวรรณ ยืนยัง นักวิชาการศึกษา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ร่วมการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเองฯ ในครั้งนี้

ภาพ: สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา/FB🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRUวันอังคาร, สิงหาคม 20th, 2019 at 5:13pm
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562
--------------------
📚งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" ปี 2562 เมื่อ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ในการนี้ พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต" และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) : เป้าหมายด้านความโปร่งใสของยุทธศาสตร์ชาติ" โดย นายชัยรงค์ อิทรมีทรัพย์
สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยุทธศาสตร์ 1-6 ซึ่งงานประกันคุณภาพฯ ได้เข้าร่วมกลุ่มยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริต โดยมีวิทยากรร่วมอภิปราย ดังนี้
1) นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ กรรมการกฏหมายพรรคประชาธิปัตย์
2) นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
3) นายไกลก้อง ไวทยาการ นายทะเบียนและกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่
4) นายวิเชียร ชวลิต นายทะเบียนสมาชิกพรรคประชารัฐ
และดำเนินการอภิปราย โดย นางสาวชาดา สมบูรณ์ผล

ภาพ/ข่าว : คุณมทิรา โลหิตานนท์😊🙏🏻
QA BSRU
QA BSRUวันศุกร์, สิงหาคม 16th, 2019 at 3:18pm
วันนี้ (16 สิงหาคม พ.ศ.2562)
เวลา 09.00 น.
-------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดย อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมประชุมการจัดทำหนังสือรวบรวมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ด้วยกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้ร่วมจัดทำหนังสือ "รวบรวมพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” เนื่องในโอกาสพระราชทานปริญญาบัตรแก่กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 41 ปี โดยกำหนดการจัดพิมพ์ให้แล้วเสร็จภายในต้นเดือนธันวาคม 2562
จากการประชุมดังกล่าว กลุ่มราชภัฏภาคกลางได้รับมอบหมายในการรับผิดชอบงานวาดประกอบ 3 บท ได้แก่ บทที่ 6 “หลักในการดำเนินชีวิต” บทที่ 7 “เห็นแก่บ้านเมือง” และบทที่ 10 “หลักในการทำงาน” โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับหมอบหมายในการวาดพระราชกรณียกิจในด้าน “การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” และ “การป้องกันการติดยาและสารเสพติด”

ภาพ: คุณมทิรา โลหิตานนท์
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 13 ภาพวันศุกร์, สิงหาคม 16th, 2019 at 11:37am
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
--------------
📚📖หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (บัณฑิตวิทยาลัย/คณะครุศาสตร์) รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 17 พฤษภาคม 2458 อาคาร 30 คณะครุศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล กรรมการ
3. รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ

ภาพ : นายมนัส เขนภูเขียว🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพวันศุกร์, สิงหาคม 16th, 2019 at 11:24am
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
--------------
📚📖หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร 30 (คณะครุศาสตร์) โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ
3. อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยา กรรมการและเลขานุการ

ภาพ : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 3 ภาพวันพุธ, สิงหาคม 14th, 2019 at 10:16am
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
-------------
📚📖หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องสาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย อาคาร 2 ชั้น 12 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ ดังนี้
1. อาจารย์ ดร.ทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์อิริยา ผ่องพิทยากรรมการ
3. อาจารย์สุวนีย์ กุลกรินีธรรมกรรมการและเลขานุการ

ภาพ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมล อุทานนท์ 🙏🏻😊