ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRUวันพฤหัส, มีนาคม 4th, 2021 at 6:45pm
การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ 2/2564
-------
วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564)
เวลา 14.00 น.
📚งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เพื่อหารือถึงแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี รศ.ดร.ชลลดา พงศ์พัฒนโยธิน รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ดำเนินรายการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
QA BSRU
QA BSRUวันพุธ, กุมภาพันธ์ 24th, 2021 at 9:04pm
มหาวิทยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การประชุมชี้แจง ITA 2564"
--------
วันนี้ เวลา 09.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การประขุมขี้แจง ITA 2564" 🔺Live! Kickoff ITA 2021 : More open, more transparent! 🔺ทาง Facebook และ YouTube : ITAS NACC
การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
--------
รับชมการถ่ายทอดสดย้อนหลัง
🌐Facebook ITAS NACC :
https://fb.watch/3RpydipK_g/
⏸YouTube ITAS NACC :
https://youtu.be/fYHpw0CN5yg

--------
เอกสารการประชุม
📥ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ITA https://drive.google.com/drive/folders/1xK1Lq4U3q7AVCuO68_h5HUfxYPo9OeQu
-------
ข้อมูล : Facebook ITAS NACC
QA BSRU
QA BSRUวันพุธ, กุมภาพันธ์ 24th, 2021 at 8:33am
🎥ถ่ายทอดสด🔺การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564🔺

https://youtu.be/fYHpw0CN5yg
QA BSRU
QA BSRUวันอังคาร, กุมภาพันธ์ 23rd, 2021 at 6:38pm
เรียนเชิญ ผู้สนใจ ร่วมรับชมรับฟัง Live‼️
🔹การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA 2564🔹
---
🎥ติดตามรับชมได้ทาง Facebook
🔜ลิงก์ : https://www.facebook.com/NACC.ITAS/
หรือ YouTube Channel : ITAS NACC
🔺วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
🔻ตั้งแต่เวลา 08.50 น. เป็นต้นไป

📥ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมชี้แจง ITA 2021 ได้แล้วเพียงสแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1xK1Lq4U3q7AVCuO68_h5HUfxYPo9OeQu

ข้อมูล : ITAS NACC/Facebook
QA BSRU
QA BSRUวันจันทร์, กุมภาพันธ์ 22nd, 2021 at 10:02am
มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เพชรสุบรรณ" ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นเเบบ (คนดีเด่นแห่งปี) 2564 แก่ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี
----------------
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทย โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ อดีตองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ "เพชรสุบรรณ" ยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นเเบบ (คนดีเด่นแห่งปี) 2564 แก่ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายติดตามและประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับรางวัล "เพชรสุบรรณ" สาขา "บุคคลผู้ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาดีเด่น" ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลฯ ดังกล่าว เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจ บุคคลตัวอย่างทรงคุณค่าของชาติ ยกย่องและส่งเสริมคุณค่าแห่งการทำความดี การกระทำความดีต้นเเบบสังคม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมอย่างต่อเนื่อง เกิดประโยชน์และขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน สนองคุณแผ่นดินภายใต้แนวคิด "สร้างชาติ สร้างไทย คนดีของแผ่นดิน"
#คนดีเด่นแห่งปี2564
#รับรางวัลแห่งประเทศไทย
#งานรางวัลThailandAwards
QA BSRU
QA BSRUวันศุกร์, กุมภาพันธ์ 19th, 2021 at 11:11pm
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
------
วันนี้ (ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานในสังกัด อว. ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต อว. (ศปท.อว.) ด้วยระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (VDO Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
โครงการดังกล่าวฯ จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ อว. เกิดความรู้ ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของรัฐ และสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามกรอบแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป