ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 18 ภาพวันพุธ, ตุลาคม 18th, 2017 at 2:31pm
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีคะแนนผลการประเมิน 4.26 การดำเนินงานระดับดี
-----------------------------------------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 16 – 17 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.รองศาตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
2.รองศาตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
3.รองศาตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
4.รองศาตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
5.ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
6.ผู้ช่วยศาตราจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ เลขานุการ
7.อาจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการ
และ 8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ประสานงานการประเมินฯ
ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบันโดยรวมมีคะแนนผลการประเมิน 4.26 การดำเนินงานระดับดี ซึ่งแบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย 3.70 การดำเนินงานระดับดี การวิจัย คะแนนเฉลี่ย 4.62 การดำเนินงานระดับดีมาก การบริการวิชาการ คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลี่ย 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก และการบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.35 การดำเนินงานระดับดี

Cr: คุณประทีป เครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์😊🙏🏻
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันอังคาร, ตุลาคม 17th, 2017 at 10:04am
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ เลขานุการ
๖. อาจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการ
๗.อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ประสานงานการประเมินฯ
----------------------
สำหรับกิจกรรมการตรวจประเมินในวันแรกนั้น คณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักการ และวิธีการประเมิน เยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมคณะและหน่วยงาน ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ/ตัวชี้วัด และสรุปผลการประเมินฯ ประจำวัน

Cr : คุณประทีป เครือข่ายสำนักคอมพิวเตอร์🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRUวันจันทร์, ตุลาคม 16th, 2017 at 7:11am
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11

Cr:ภาพจากสำนักประชาสัมพันธ์ฯ
QA BSRU
QA BSRUวันศุกร์, ตุลาคม 13th, 2017 at 1:00pm
🙏🏻 ธ สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมศิระกราน กราบแทบพระยุคลบาท ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
------------------------------------
ข้าพระพุทธเจ้า งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Cr: BSRU News /FB.🙏🏻
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 27 ภาพวันพุธ, กันยายน 27th, 2017 at 3:00pm
วันนี้ (วันพุธที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐)
เวลา ๑๓.๐๐ น.
-------------
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคาร ๙ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจัดขึ้นโดยงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน ต่อไป
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 27 ภาพวันจันทร์, กันยายน 25th, 2017 at 4:25pm
วันนี้ (๒๕ กันยายน ๒๕๖๐)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน" ณ ห้องประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและร่วมวิพากษ์รายงานการประเมินตนเองฯ เพื่อเป็นประโยชน์และเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน ต่อไป
ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับสถาบัน ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
-------//-------

😊cr: น้องกิ๊ฟ /น้องโด คะ