ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRUวันศุกร์, มีนาคม 9th, 2018 at 8:34am
🌟💐งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน💜

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

#ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต🌟#QABSRU #Congratulations.
#บ้านแห่งความสำเร็จบ้านสมเด็จเจ้าพระยา💜
🙏🏻 ที่มา : https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=x7jGlFJLLQI
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 6 ภาพวันศุกร์, มีนาคม 2nd, 2018 at 11:03am
วันนี้ (ศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑)
เวลา ๐๙.๓๐ น.
-------------------------
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายติดตามและประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหารือ ประกาศ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏในการประชุมครั้งนี้
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 12 ภาพวันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24th, 2018 at 4:59pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัด “โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล” ขึ้น ณ รอยัลริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้คณะผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สกอ.กำหนดได้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ท่าน
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกับต่าง ๆ ของการประเมินคุณภาพภายใน และหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 ตลอดจนทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสืบต่อไป
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 28 ภาพวันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23rd, 2018 at 11:01am
วันนี้ (ศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
เวลา ๐๙.๐๐ น.
--------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 13 ภาพวันเสาร์, กุมภาพันธ์ 10th, 2018 at 10:07pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัด “โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล” ขึ้น ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคาร รภ.ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนดได้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ท่าน
สำหรับโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกับต่าง ๆ ของการประเมินคุณภาพภายใน และหลักเกณฑ์พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2557 ตลอดจนทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสืบต่อไป
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 13 ภาพวันอังคาร, กุมภาพันธ์ 6th, 2018 at 11:50am
วันนี้ (อังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
เวลา ๑๑.๐๐ น.
--------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้