ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 19 ภาพวันพุธ, พฤษภาคม 15th, 2019 at 8:45pm
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์

Cr: BSRU News./FB : PRBSRU🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 25 ภาพวันอังคาร, พฤษภาคม 14th, 2019 at 8:06pm
วันนี้ (14 พฤษภาคม 2562)
เวลา 09.30 น.
--------------
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นำโดยนางผ่องพรรณ จรัสจินดารัตน์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางวิยดา วัฒนาเมธี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และว่าที่ร้อยตรีจิรายุทธ์ อ่อนศรี ครูชำนาญการ ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์ ฟุ้งขจร รองอธิการบดี และอาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และได้ดำเนินการบรรยาย
สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบ กระบวนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ เพื่อนำความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรต่อไป

ขอบคุณภาพโดย : สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา /FB @Anuwat chotmanee 🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันศุกร์, พฤษภาคม 10th, 2019 at 9:01pm
วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
เวลา 09.00 น.
-------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 2" โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตร่จารย์ ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล และอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำหรับกิจกรรมวันนี้นั้น มีประเด็นดังนี้
✏️การวิพากษ์ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานสนับสนุนในองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะระดับหน่วยงาน
✏️สรุปตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในองค์ประกอบที่ 2
ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

😊ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจเป็นอย่างดี🙏🏻

-------------------

ขอบคุณภาพโดย : BSRUNews./FB 🙏🏻😊
🙏🏻cr:anuwat chotmanee /สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา/FB
🙏🏻@jakchai trakoonosot
QA BSRU
QA BSRUวันพฤหัส, พฤษภาคม 9th, 2019 at 7:16pm
🌟งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทำตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 2"
📍ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2562
✏️ เวลา 08.30 - 16.30 น.
📍 ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 📚
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันอังคาร, พฤษภาคม 7th, 2019 at 10:28pm
งานประกันคุณภาพการศึกษาจัดให้มีการดำเนินการ "ตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) โครงการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒"
---------------------------
📍ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒
✏️เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐ ชั้น ๕ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (๑๐๕๕)
โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความร่วมมือเข้าร่วมการตอบแบบวัดการรับรู้ฯ เป็นจำนวนมาก

สำหรับพรุ่งนี้ (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ยังมีกิจกรรมอีก ๑ วัน สำหรับท่านใดที่ลงทะเบียนไว้ พบกันพรุ่งนี้ ๑๐.๐๐ น. และสถานที่ข้างต้นค่ะ... 🙏🏻😊ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง🙏🏻ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🏻😊
QA BSRU
QA BSRUวันอังคาร, พฤษภาคม 7th, 2019 at 8:40pm
วันนี้ (อังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
เวลา ๑๐.๓๐ น.
--------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก ระดับคณะ/วิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น ๑๔ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์
ในการนี้ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม สำหรับประเด็นในการประชุมนั้น มีการหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการวิจัย และในประเด็นภาวะการมีงานและความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ตลอดทั้งแนวทางการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย