ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 35 ภาพวันศุกร์, ธันวาคม 15th, 2017 at 8:12pm
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 18 ภาพวันศุกร์, ธันวาคม 15th, 2017 at 11:30am
📍วันนี้ (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐)...กิจกรรมช่วงเช้าเนื้อหาสาระจัดเต็มเช่นเคยค่ะ📚📙📖โครงการประชุมสัมมนาเรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา"📙📖

🌟#กิจกรรมดีๆ#เสริมสร้างความรู้#ประกันคุณภาพการศึกษา#พัฒนามหาวิทยาลัย💜
QA BSRU
QA BSRU ได้แชร์โพสต์ของ BSRU Newsวันพฤหัส, ธันวาคม 14th, 2017 at 7:57pm
🌟พรุ่งนี้อีกวันนะคะ...เรียนเชิญทุกท่านร่วมรับฟังความรู้จากท่านวิทยากร...รับรองว่าเข้มข้นทั้งเนื้อหาและกิจกรรมที่ท่านวิทยากรเตรียมไว้ให้แน่นอนค่ะ✌🏻✌🏻💪🏻💪🏻💜
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 26 ภาพวันพฤหัส, ธันวาคม 14th, 2017 at 2:02pm
งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดประชุมสัมมนาเรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ และทิศทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา" ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๔ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล (ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ.) และ อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก)
ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ ครั้งนี้
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 9 ภาพวันพฤหัส, ธันวาคม 14th, 2017 at 1:12pm
วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมเอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕
อาคาร ๑๐๐ ปีญ
-------
งานประกันคุณภาพการศึกษารับการเข้าสอบทานและให้สัมภาษณ์การประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง จากหน่วยตรวจสอบภายใน โดยมีอาจารย์ ดร.เพ็ญพร. ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน และได้รายงานกระบวนการดำเนินงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตลอดทั้งร่วมหารือแลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 17 ภาพ — กับ Rinruthai MyEuphonium และคนอื่นๆ อีก 6 คนวันศุกร์, ธันวาคม 8th, 2017 at 12:50pm
การประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และการลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก
----------------
วันนี้ (๘ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เข้าร่วมลงนามความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ภูมิภาคตะวันตก และผศ.สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑ ณ คอนแวนชั่น ฮอลล์ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมทั้งหมด ๒๘ สถาบัน วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพื่อลงนามความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก และเพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าผลงานวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ในภูมิภาคตะวันตก