ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันเสาร์, พฤษภาคม 26th, 2018 at 6:56pm
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สำหรับกิจกรรมวันนี้ มีการระดมความคิดการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) ตลอดทั้งกิจกรรมถามตอบในประเด็นอันก่อให้เกิดประโยชน์
ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 🙏🏻🌟
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 39 ภาพวันเสาร์, พฤษภาคม 26th, 2018 at 6:53pm
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สำหรับกิจกรรมวันนี้ มีการระดมความคิดการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) ตลอดทั้งกิจกรรมถามตอบในประเด็นอันก่อให้เกิดประโยชน์
ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่าน ที่ให้ความสนใจและให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 🙏🏻
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 5 ภาพวันศุกร์, พฤษภาคม 25th, 2018 at 9:07pm
กิจกรรมวันที่สอง
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
---------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สำหรับกิจกรรมวันนี้ มีการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (เน้น มคอ.๒) และกระบวนการและผลลัพท์จำแนกตามองค์ประกอบ ตลอดทั้งวิพากษ์เติมเต็มความสมบูรณ์รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อก้าวสู่หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) จำแนกคณะ พร้อมกิจกรรมตอบข้อซักถามในประเด็นสงสัย
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันศุกร์, พฤษภาคม 25th, 2018 at 9:07pm
กิจกรรมวันที่สอง
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
---------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สำหรับกิจกรรมวันนี้ มีการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (เน้น มคอ.๒) และกระบวนการและผลลัพท์จำแนกตามองค์ประกอบ ตลอดทั้งวิพากษ์เติมเต็มความสมบูรณ์รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อก้าวสู่หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) จำแนกคณะ พร้อมกิจกรรมตอบข้อซักถามในประเด็นสงสัย
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันศุกร์, พฤษภาคม 25th, 2018 at 9:04pm
กิจกรรมวันที่สอง
(๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
---------------------
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ หลักสูตรเพื่อขอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR)” ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ เดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี
สำหรับกิจกรรมวันนี้ มีการวิพากษ์การเขียนรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร (เน้น มคอ.๒) และกระบวนการและผลลัพท์จำแนกตามองค์ประกอบ ตลอดทั้งวิพากษ์เติมเต็มความสมบูรณ์รายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร เพื่อก้าวสู่หลักสูตรที่ได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQR) จำแนกคณะ พร้อมกิจกรรมตอบข้อซักถามในประเด็นสงสัย
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 8 ภาพวันพฤหัส, พฤษภาคม 24th, 2018 at 6:58pm