ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 5 ภาพวันพฤหัส, มกราคม 17th, 2019 at 11:27am
17 มกราคม 2562
เวลา 08.30 น.
---------
งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดยนางสาวขนิษฐา พึ่งประจวบ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา และนางสาวจิระวรรณ ยืนยั่ง นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตก (สัญจร) ครั้งที่ 1(26)/2562 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อหารือความคืบหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 14 ภาพวันจันทร์, มกราคม 14th, 2019 at 6:19pm
วันนี้ 14 มกราคม 2562
เวลา 09.00 น.
-------------
อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี นำทีมประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำมาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1" ณ ห้องประชุมชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดยสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ นั้น เพื่อร่วมหาแนวทางในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการต่อไป
QA BSRU
QA BSRUวันอังคาร, มกราคม 1st, 2019 at 12:00am
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒
๑ มกราคม ๒๕๖๒
-----------------
🌟ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผล ในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ🌟
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 28 ภาพวันพุธ, ธันวาคม 19th, 2018 at 10:24pm
วันนี้ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น.
-------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง เชิงประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (C-IQA) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) ห้องประชุม ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
ในการนี้ ดร.นันทน์ ถาวรังกูร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างฯ กล่าวเปิดการประชุม และเข้าสู่วาระการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้นำเยี่ยมชมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ และได้รับเกียรติคุณขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อํานวยการสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นทิศทางและแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
QA BSRU
QA BSRU ได้แชร์โพสต์ของ BSRU Newsวันอังคาร, ธันวาคม 18th, 2018 at 4:40pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญร่วมงาน วันคล้ายวันพิราลัย สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) และสัปดาห์แห่งการเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 “ต้นแบบแห่งความดี ความรุ่งเรือง และความสำเร็จ” ระหว่างวันที่ 13 - 15 , 17 - 19 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ติดตามกำหนดการกิจกรรมงานได้ที่ : www.bsru.ac.th

***กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ขอขอบคุณภาพ/ข่าวโดย : BSRU News.
QA BSRU
QA BSRUวันจันทร์, ธันวาคม 17th, 2018 at 8:39pm
"วัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา"
--------------------
รายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561
พิธีกร : พิมพ์พิศา เนาวสัยศรี
แขกรับเชิญ : ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ที่มา : http://news.ch7.com/detail/316780