ข่าวสารจาก Facebook

QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 40 ภาพวันอังคาร, พฤศจิกายน 13th, 2018 at 4:44pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน คะแนนเฉลี่ย 4.29 การดำเนินงานอยู่ในระดับดี
-------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคาร 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประกันคุณภาพตามแนวทางและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ซึ่งในรอบปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ย 4.29

🙏🏻ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ในส่วนต่างๆ เป็นอย่างดีเสมอมา🌟😊💜ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🏻

ภาพโดย : BSRU News.
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 26 ภาพวันจันทร์, พฤศจิกายน 12th, 2018 at 7:56pm
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน
-----------------
🌟กิจกรรมการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย และการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ภาพโดย : BSRU News/FB
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 37 ภาพวันจันทร์, พฤศจิกายน 12th, 2018 at 7:29pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รองศาตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ประธานกรรมการ
2. รองศาตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด กรรมการ
3. รองศาตราจารย์ ดร.สุบิน ยุระรัช กรรมการ
4. รองศาตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาตราจารย์ปิยะรัตน์ จิตรภิรมย์ เลขานุการ
7.อาจารย์อภิญญา หนูมี ผู้ช่วยเลขานุการ
และ 8. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ประสานงานการประเมินฯ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนนำเสนอผลการดำเนินงาน ในรอบปีการศึกษา 2560 และประธานคณะกรรมการประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ หลักการและวิธีการประเมินฯ
สำหรับกิจกรรมช่วงเช้านั้น เป็นการแบ่งกลุ่ม เพื่อสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย และช่วงบ่ายดำเนินการสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบของแต่ละองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

ภาพโดย : BSRU News/FB🙏🏻🌟
QA BSRU
QA BSRUวันจันทร์, พฤศจิกายน 12th, 2018 at 5:32am
งานประกันคุณภาพการศึกษา ขอเรียนเชิญ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับสถาบัน" ในระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

🙏🏻😊ภาพ: PR.สำนักประชาสัมพันธ์ฯ
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 33 ภาพวันเสาร์, พฤศจิกายน 10th, 2018 at 12:04am
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน
--------------------
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น.
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักเรียน ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการและแสดงผลงานของหน่วยงาน เพื่อนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 11
🙏🏻ในนามงานประกันคุณภาพการศึกษา ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ในส่วนต่างๆ เป็นอย่างดีเสมอมา🌟😊💜ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้🙏🏻
QA BSRU
QA BSRU ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 9 ภาพวันศุกร์, พฤศจิกายน 9th, 2018 at 11:25pm
วันนี้ 9 พฤศจิกายน 2561
เวลา 09.00 น.
-------------
งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 "สมศ.ก้าวสู่ปีที่ 19 และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ยุค 4.0" (Toward the19th Year of ONESQA and New External Quality Assessment 4.0) ณ โรงแรม มิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมฯ และผู้อำนวยการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ให้เกียรติกล่าวในหัวข้อ "สมศ.ยุคใหม่" ตลอดทั้งมีการจัดเสวนา หัวข้อ "ประสานพลังความร่วมมือขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย" โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)/FB

ข่าวโดย : คุณมทิรา โลหิตานนท์