องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU4.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
BSRU4.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-03 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย
BSRU4.1-04 แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-05 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-06 หนังสือบริบทวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU4.1-07 รายงานการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU4.1-08 วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม
BSRU4.1-09 แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์
BSRU4.1-10 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ
BSRU4.1-11 แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU4.1-12 แผนกลยุทธ์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU4.1-13 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ “โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ” ครั้งที่ 6
BSRU4.1-14 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “สง่างามอย่างไทย”
BSRU4.1-15 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “อนุรักษ์ สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม กฐินสามัคคี”
BSRU4.1-16 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและการบริการวิชาการ: สืบสานวิถีไทยสไตล์คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2558
BSRU4.1-17 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการและเรียนรู้ขั้นตอนการผลิตรายการ โทรทัศน์ You Can Do It รุ่นที่ 3
BSRU4.1-18 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คิด สร้าง สื่อ ภาคพลเมือง ครั้งที่ 5
BSRU4.1-19 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดมรดกวัฒนธรรมและจริยธรรม
BSRU4.1-20 โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริการวิชาการและ การศึกษาดูงาน“ศิลปะกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืนของชุมชน”
BSRU4.1-21 โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ผสานเสน่ห์สายศิลป์ ครั้งที่ 3”
BSRU4.1-22 โครงการ “ปลูกฝัน ปันวิทย์ ปลูกจิตอาสา พาน้องเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
BSRU4.1-23 โครงการ 150 ปี ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)โครงการ 150 ปี ชาตกาลพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
BSRU4.1-24 เว็บไซต์และ FacebookFanpage สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-25 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
BSRU4.1-26 โครงการสืบสานประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
BSRU4.1-27 โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 (CIOFF KOREA & WONJU DYNAMIC FESTIVAL2016 : WONJU DYNAMIC DANCING CARNIVAL) BSRU4.1-28 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการ องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
BSRU4.1-29 โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯประจำปี 2558
BSRU4.1-30 โครงการเสวนาวิชาการ หัวข้อ “โครงการเสวนาการจัดการความรู้ ด้านการบริหารจัดการแหล่ง เรียนรู้ เพื่อสดุดีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)”
BSRU4.1-31 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดมารยาทงามตาม วิถีไทย ร่วมใจสืบสาน วัฒนธรรม “สุภาพชน คนบ้านสมเด็จฯ” ครั้งที่ 4
BSRU4.1-32 โครงการส่งเสริมจริยธรรม “ธรรมะอารมณ์ดีสัญจร”
BSRU4.1-33 โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ “สงกรานต์บ้านสมเด็จฯ
BSRU4.1-34 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง และการประกวด การแสดงวงเครื่องลมทองเหลืองขนาดเล็ก (All about Brass) ครั้งที่ 2
BSRU4.1-35 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร
BSRU4.1-36 โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยทุนทางวัฒนธรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ส่งเสริมศิลปหัตถกรรม โดย “การเขียนลายรดน้ำ ลงรัก ปิดทอง”
BSRU4.1-37 โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “โครงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ครั้งที่ 30 ทัศนาหัวหิน ดินแดนแห่งบูรพกษัตริย์”
BSRU4.1-38 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง “ผู้นำเยาวชน เรียนรู้งาน สืบสาน พระราชดำริ” รุ่นที่ 2
BSRU4.1-39 แผนการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-40 สรุปผลการประเมินแผนการดำเนินงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
BSRU4.1-41 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
BSRU4.1-42 วารสาร Bulletin ของมหาวิทยาลัย
BSRU4.1-43 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ 2825/2559 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการจัดทำ รายงานประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562
BSRU4.1-44 เอกสารรายงานประเมินตนเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับมหาวิทยาลัยในการ ดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 กล ยุทธ์ที่ 4 การสร้างความตระหนักรู้ ปลูกจิตสำนึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ