องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ของคณะ
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU5.1.1-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2558- 2562) และแผนต่างๆ
BSRU5.1.1-02 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551-2565
BSRU5.1.1-03 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559
BSRU5.1.1-04 แผนยุทธศาสตร์ เพื่อการยกคุณภาพมาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏสู่คุณภาพเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2558 – 2567)
BSRU5.1.1-05 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยครั้งที่1/2558, (วิสามัญ)
BSRU5.1.1-06 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 และการ ประชุมการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2558
BSRU5.1.1-07 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558- 2562
BSRU5.1.1-08 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2558
BSRU5.1.1-09 แผนปฏิบัติราชการ 4ปี พ.ศ.2557-2560
BSRU5.1.1-10 แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2558
BSRU5.1.1-11 เว็บไซด์กองนโยบายและแผน
BSRU5.1.1-12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2558, ครั้งที่ 8/2558, ครั้งที่ 9/2558
BSRU5.1.1-13 รายงานการประชุมเครือข่ายนักวางแผน ครั้งที่ 1/2558 (รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2558)
BSRU5.1.1-14 รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ
BSRU5.1.1-15 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง)
BSRU5.1.1-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2559

BSRU5.1.2-01 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP)
BSRU5.1.2-02 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2558
BSRU5.1.2-03 ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี
BSRU5.1.2-04 รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2558
BSRU5.1.2-05 รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากต้นทุนต่อหน่วย
BSRU5.1.2-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.2-07 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

BSRU5.1.3-01 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
BSRU5.1.3-02 เอกสารประกอบการดำเนินงานตามระบบดำเนินการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
BSRU5.1.3-03 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง
BSRU5.1.3-04 ผลการสอบทานและการประเมินผลเรื่องการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงและด้านรายงานการเงิน ปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ
BSRU5.1.3-05 แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2558
BSRU5.1.3-06 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)

BSRU5.1.4-01 เอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่า เป้าหมายของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ”
BSRU5.1.4-02 แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559
BSRU5.1.4-03 รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
BSRU5.1.4-04 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
BSRU5.1.4-05 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
BSRU5.1.4-06 รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558
BSRU5.1.4-07 รายงานสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2558
BSRU5.1.4-08 รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2558
BSRU5.1.4-09 ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. 2558
BSRU5.1.4-10 หน้า Feed New Facebook มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/bsrunews/posts/1114003138679974
BSRU5.1.4-11 หน้า Feed New Facebook มหาวิทยาลัย https://www.facebook.com/bsrunews/posts/1087887327958222
BSRU5.1.4-12 แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2557-2561
BSRU5.1.4-13 วารสารBulletin และหน้าเว็บไซต์ Bulletin online http://bulletin.bsru. ac.th/bulletin | หน้าเพจFacebook ข่าวสารมหาวิทยาลัย www.facebook. com/bsrunews | และหน้าโปรแกรม Line {PR}BSRU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.1.4-14 หน้าเว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย http://uc.bsru.ac.th/
BSRU5.1.4-15 รูปเล่มสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.1.4-16 ระเบียบวาระการประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.1.4-17 คำสั่ง สภ.ที่ 23/2558 เรื่องแต่งตั้งรองอธิการบดี
BSRU5.1.4-18 คำสั่ง สภ. ที่24/2558 เรื่องแต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.1.4-19 คำสั่ง สภ. ที่22/2558 เรื่องการเพิ่มเติมคำสั่งสภา ที่3/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ สภาวิชาการ
BSRU5.1.4-20 คำสั่ง สภ. ที่19.2558 เรื่องแต่งตั้งคกก.พิจารณากำหนดอัตราเงินเดือนแก่รองอธิการบดีที่ไม่ใช่ ข้าราชการและไม่ได้รับเงินเดือนในฐานะพนักงานมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.4-21 คำสั่ง สภ. ที่18.2558 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งสภ.ที่5/2557เรื่องยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคกก. บริหารการเงินและทรัพย์สิน
BSRU5.1.4-22 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย พ.ศ.2559
BSRU5.1.4-23 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559
BSRU5.1.4-24 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ทุนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2559
BSRU5.1.4-25 ระเบียบวาระการประชุมอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ครั้งที่ 1/2559 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.1.4-26 รายงานการประชุมเครือข่ายบุคลากร ครั้งที่ 7/2558 วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์ และรายงานการประชุมเครือข่าย บุคลากร ครั้งที่ 2/2559 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ อาคาร 100 ปี ศรีสุริยวงศ์
BSRU5.1.4-27 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย (กอม.) ครั้งที่ 5/2559 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบมส.) ครั้งที่ 7/2559 วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559

BSRU5.1.5-01 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557-2561
BSRU5.1.5-02 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558 -2562
BSRU5.1.5-03 แผนจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2558
BSRU5.1.5-04 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
BSRU5.1.5-05 รายงานสรุป โครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ” ทั้ง 3 ระยะ
BSRU5.1.5-06 เอกสาร “แนวทางการดําเนินงานห้องปฏิบัติการ สําหรับการวิจัยที่ ได้รับมาตรฐาน”
BSRU5.1.5-07 รายงานสรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเทคนิคการเรียนการสอน จากประสบการณ์ และการบูรณาการความรู้ในชั้นเรียนเข้ากับการวิจัยและการบริการ ทางวิชาการแก่สังคม
BSRU5.1.5-08 แหล่งการเผยแพร่ชุดความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน ได้แก่ การรายงานชุดองค์ความรู้ ในที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เว็บไซต์ และFacebook คณะ เกี่ยวกับการเผยแพร่ ด้านการ ถอดบทเรียนการบูรณาการการบริการทางวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย
BSRU5.1.5-09 การพัฒนาองค์กรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน
BSRU5.1.5-10 โครงการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาตัวแบบการจัดการคุณภาพการศึกษา (Education Quality Management Model)
BSRU5.1.5-11 รายงานสรุปโครงการ
BSRU5.1.5-12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ บูรณาการอาเซียนและ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้)
BSRU5.1.5-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน
BSRU5.1.5-14 หนังสือบริบทวัฒนธรรมรวมผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559
BSRU5.1.5-15 โครงการ และรายงานสรุปผล การจัดโครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 2 การอบรมเชิง ปฏิบัติการ การบริการวิชาการ และการศึกษาดูงาน “ศิลปะกับการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืน ของชุมชน”
BSRU5.1.5-16 โครงการและรายงานสรุปผลโครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยเชิงวัฒนธรรม การอบรมเชิง ปฏิบัติการเรื่องการจัดการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
BSRU5.1.5-17 โครงการและรายงานสรุปผลโครงการจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อสดุดี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
BSRU5.1.5-18 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
BSRU5.1.5-19 โครงการการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
BSRU5.1.5-20 ตัวอย่างเอกสารแบบบันทึกการประชุม/อบรม/สัมมนา
BSRU5.1.5-21 หน้าเว็บไซต์ KM
BSRU5.1.5-22 รูปถ่าย Morning talk
BSRU5.1.5-23 ภาพการประชุมเครือข่ายนักประชาสัมพันธ์
BSRU5.1.5-24 วารสารศรีสมเด็จฯ
BSRU5.1.5-25 ภาพศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
BSRU5.1.5-26 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวิจัยในชั้นเรียน”
BSRU5.1.5-27 รายงานการอบรมสัมมนา
BSRU5.1.5-28 งานวิจัย , เอกสารประกอบการสอน
BSRU5.1.5-29 รายงานผลโครงการจัดอบรม “งานประกันคุณภาพการศึกษา และแผนบริหารความเสี่ยง” ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
BSRU5.1.5-30 รายงานผลโครงการจัดอบรม “การจัดทำแผนกลยุทธ์” ของศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
BSRU5.1.5-31 ร่างแผนกลยุทธ์ของศูนย์การศึกษา อู่ทองทวารวดี (พ.ศ. 2559 -2562)
BSRU5.1.5-32 การวิเคราะห์ SWOT ของศูนย์การศึกษา อู่ทองทวารวดี (พ.ศ. 2559 -2562)
BSRU5.1.5-33 แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การส่งนิสิตเรียนร่วมภาษาและวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน
BSRU5.1.5-34 รายงานการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
BSRU5.1.5-35 สรุปผลการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีและแผนผังขั้นตอนการทำงาน
BSRU5.1.5-36 แผนกลยุทธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ศ. 2557 – 2561
BSRU5.1.5-37 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแปลงแผนกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติประจำปี 2559” จัด โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาระหว่าง วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2558 จังหวัดเชียงใหม่
BSRU5.1.5-38 โครงการ การจัดการความรู้: การพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 (ต่อเนื่อง) ระหว่างวันที่ 7 – 8 เมษายน 2559 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5ชั้น 2
BSRU5.1.5-39 โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับงาน และการจัดการความรู้เพิ่มศักยภาพ ทางวิชาชีพ เรื่อง “การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานการศึกษา (MIS) และการเขียน หนังสือราชการอย่างมีประสิทธิภาพ” วันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน อาคาร 5 ชั้น 2 และ โรมแรมชวาลัน รีสอร์ท นครปฐม
BSRU5.1.5-40 โครงการเวทีเสวนาวิชาการและงานทะเบียน “Tea Break” ประจำปีการศึกษา 2558
BSRU5.1.5-41 โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
BSRU5.1.5-42 คู่มือการจัดประชุม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.1.5-43 เว็บไซต์สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.1.5-44 จดหมายข่าวสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.1.5-45 แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

BSRU5.1.6-01 รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
BSRU5.1.6-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.6-03 รายงานการประชมเครือข่ายนักวางแผน
BSRU5.1.6-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
BSRU5.1.6-05 แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.6-06 โครงการอบรมเขิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรม: ระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ รุ่นที่ 2
BSRU5.1.6-07 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์
BSRU5.1.6-08 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
BSRU5.1.6-09 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย “รู้เท่าทันกฎหมาย” จำนวน 2 รุ่น
BSRU5.1.6-10 โครงการ”อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนประเมินค่างาน
BSRU5.1.6-11 โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการจัดทำตัวชี้วัดผลงาน KPI & PMS
BSRU5.1.6-12 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและความเป็นเลิศ
BSRU5.1.6-13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนกลยุทธ์การสร้างความเป็นเลิศเพื่อเสริมสร้าง ศักยภาพการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.1.6-14 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนกลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 (ฉบับปรับปรุง) สู่คุณภาพ
BSRU5.1.6-15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน” ให้กับบุคลากรที่ ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย การตรวจสอบเอกสารและผู้สนใจด้านระเบียบการเงิน การคลัง
BSRU5.1.6-16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติ ของภาครัฐ” ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการจัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจัง และผู้สนใจด้าน ระเบียบ พัสดุ
BSRU5.1.6-17 รายงานประจำปี พ.ศ.2558
BSRU5.1.6-18 สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ คณะครุศาสตร์
BSRU5.1.6-19 เอกสารสรุปการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านวิชาชีพและวิชาการของอาจารย์
BSRU5.1.6-20 เอกสารสรุปรายงานการดำเนินงานด้านการพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพของบุคลากร สายสนับสนุน
BSRU5.1.6-21 แบบเสนอขอข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของสาย สนับสนุน
BSRU5.1.6-22 รายชื่ออาจารย์ที่เข้าสู่ตำแหน่งวิชาการในปีการศึกษา 2558
BSRU5.1.6-23 รายชื่ออาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2558
BSRU5.1.6-24 การบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Wil)
BSRU5.1.6-25 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ
BSRU5.1.6-26 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรต่างๆ
BSRU5.1.6.27 โครงการประชุมสัมมนาพัฒนางานประกันคุณภาพและจัดทำแผนกลยุทธ์ตามนโยบายและทิศ ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรให้ ทราบถึงทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย

BSRU5.1.7-01 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557-2561
BSRU5.1.7-02 แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562
BSRU5.1.7-03 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และสำนัก สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย
BSRU5.1.7-04 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
BSRU5.1.7-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
BSRU5.1.7-06 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU5.2-01 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2558 ของคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคม, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาลัยการดนตรี

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU5.3-01 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ของ สกอ.
BSRU5.3-02 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.3-03 ประกาศแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2558
BSRU5.3-04 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.3-05 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.3-06 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ระดับสำนัก ระดับหลักสูตร
BSRU5.3-07 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง “การประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”
BSRU5.3-08 โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินในระดับหลักสูตร คณะ และเลขานุการ
BSRU5.3-09 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้งานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online for 3 Degrees Levels สำหรับการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ระดับหลักสูตร
BSRU5.3-10 การสัญจรการติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ และการจัดทำรายงานผลการดําเนินการ ของหลักสูตร (มคอ.7)
BSRU5.3-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.3-12 รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.3-13 แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
BSRU5.3-14 รายงานผลการประชุมระดับคณะ และการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.3-15 รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ
BSRU5.3-16 คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2558
BSRU5.3-17 รายงานผลภาวะการมีการทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.3-18 รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU5.3-19 แบบประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
BSRU5.3-20 ข้อมูลการใช้ระบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP: Enterprise Resource Planning) เว็บไซต์ประกันคุณภาพที่บรรจุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา (CHE QA Online System)
BSRU5.3-21 รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
BSRU5.3-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก
BSRU5.3-23 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
BSRU5.3-24 เอกสารประกอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและคณะ