องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU3.1-01 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนของสำนักวิทยบริการฯ และหน่วยงานระดับคณะฯ
BSRU3.1-02 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
BSRU3.1-03 ประมวลภาพการประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนวัดบางหญ้าแพรก
BSRU3.1-04 แผนบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU3.1-05 แผนบริการวิชาการประจำปี พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU3.1-06 ประมวลภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ “จัดการสารสนเทศ และความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” วันที่ 17 ธันวาคม 2558
BSRU3.1-07 เอกสารรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของคณะวิทยาศาสตร์ฯ
BSRU3.1-08 แผนการใช้ประโยชน์จากโครงการ”การสร้างความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัย โทรทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านระบบ Internet Protocol Television ปีที่ 2″ ของคณะวิทยาการจัดการ
BSRU3.1-09 แผนการใช้ประโยชน์จากโครงการ “สอนอย่างไรพิชิตใจผู้เรียน” ของคณะครุศาสตร์
BSRU3.1-10 แผนการใช้ประโยชน์จากโครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและ ท้องถิ่น”ของสำนักวิทยบริการฯ
BSRU3.1-11 ประมวลภาพกิจกรรมในวันที่ 17ธันวาคม2558 ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
BSRU3.1-12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและโครงการบริการวิชาการ“โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”