องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU2.1-01 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อบริหารและการสืบค้น
BSRU2.1-02 ภาพหน้าระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU2.1-03 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก
BSRU2.1-04 ภาพศูนย์ให้คำปรึกษาและห้องสมุดวิจัย
BSRU2.1-05 ภาพระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย
BSRU2.1-06 โครงการคลินิกวิจัย
BSRU2.1-07 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อบริหารและการสืบค้น
BSRU2.1-08 ภาพการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ
BSRU2.1-09 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทยภายใต้แนวคิด (โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจรัก ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คุณธรรม วัฒนธรรม)
BSRU2.1-10 โครงการการเขียนโครงร่างการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (รุ่น 3)
BSRU2.1-11 โครงการการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
BSRU2.1-12 เอกสารการแสดงผลงานวิจัยร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ ปี 2558 (วช.)
BSRU2.1-13 โครงการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 Thaisim 2016 และ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2559
BSRU2.1-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสถิติการวิจัย วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU2.1-15 สรุปการจัดสรรงบประมาณทุนภายใน ปี 2558
BSRU2.1-16 บันทึกข้อความจากจากคณะ เรื่อง ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบข้อเสนอ โครงการวิจัยและรูปเล่มรายงานวิจัย
BSRU2.1-17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง ค่าตอบแทนการจัดทำบทความ ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่พ.ศ. 2558
BSRU2.1-18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.2559 (ข้อ 3)
BSRU2.1-19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ พ.ศ.2558
BSRU2.1-20 ภาพสรุปการเชิดชูเกียรตินักวิจัยโครงการ The Thai Simulation and Gaming Association. สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมแห่งประเทศไทย
BSRU2.1-21 ภาพโครงการส่งเสริมผลงานด้านการวิจัยเพื่อการประกันคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย และ สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU2.1-22 หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ ที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
BSRU2.1-23 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2559

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU2.2-01 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยคณะครุศาสตร์
BSRU2.2-02 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU2.2-03 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
BSRU2.2-04 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU2.2-05 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยคณะวิทยาลัยการดนตรี
BSRU2.2-06 สรุปรายชื่อโครงการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU2.3-01 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยคณะครุศาสตร์
BSRU2.3-02 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
BSRU2.3-03 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ
BSRU2.3-04 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BSRU2.3-05 สรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยวิทยาลัยการดนตรี