องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU1.2-01 ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU1.3-01 ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU.1.4-01 แผนกิจกรรมสำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
BSRU.1.4-02 แผนปฏิบัติงานประจำปีการศึกษา 2558
BSRU.1.4-03 คู่มือกิจกรรมเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์นิสิตนักศึกษา
BSRU.1.4-04 หนังสือเส้นทางสู่บัณฑิต
BSRU.1.4-05 แฟ้มคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
BSRU.1.4-06 ระบบสารสนเทศ mis.bsru.ac.th
BSRU.1.4-07 คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและแนะแนวการใช้ชีวิต
BSRU.1.4-08 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา
BSRU.1.4-09 รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา
BSRU.1.4-10 ช่องทางการให้คำปรึกษา
BSRU.1.4-11 การประเมินผลระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวการใช้ชีวิต
BSRU.1.4-12 การประชุม ครั้งที่ 7/2558
BSRU.1.4-13 โครงการบ้านสมเด็จ Job Fair 2016
BSRU.1.4-14 โครงการปัจฉิมนิเทศ ปัจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน
BSRU.1.4-15 โครงการปัจฉิมนิเทศ ของ 4 คณะ
BSRU.1.4-16 รายงานประเมินผลระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
BSRU.1.4-17 การประเมินการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา
BSRU.1.4-18 การประชุมของสมาคมศิษย์เก่า
BSRU.1.4-19 ช่องทางฐานข้อมูลเวปไซต์ของแต่ละคณะ สื่อสังคมออนไลน์
BSRU.1.4-20 โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ของทุกคณะ
BSRU.1.4-21 กิจกรรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าในวันพิราลัย
BSRU.1.4-22 โครงการ คืนสู่เหย้าศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
BSRU.1.4-23 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารของศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง
BSRU 1.5-01 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2558
BSRU 1.5-02 ภาพถ่ายกิจกรรม
BSRU 1.5-03 กิจการบ้านสมเด็จ
BSRU 1.5-04 สรุปโครงการทักษะชีวิตนิสิตชั้นปีที่ 2 – 3
BSRU 1.5-05 โครงการอบรมการประกันคุณภาพสำหรับกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
BSRU 1.5-06 รายงานสถิติระบบกิจกรรมนิสิตนักศึกษา
BSRU 1.5-07 รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2558
BSRU 1.5-08 การประชุมสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา ครั้งที่ 3/2558
BSRU 1.5-09 ภาพกิจกรรมของชมรมสุริยะอาสา
BSRU 1.5-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา
BSRU 1.5-11 โครงการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมนิสิตและส่งมอบงานองค์การบริหารนิสิตนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559