องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1การบริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มมหาวิทยาลัย และเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง BSRU5.1.1-01      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2557 – 2561 และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาพ.ศ.2557 – 2561 และแผนต่างๆ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความสอดคล้องเหมาะสมของร่าง แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2557 – 2561 และแผนต่างๆ BSRU5.1.1-02      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาและการจัดทำ SWOTมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2557-2566และแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.2557-2561 และแผน ต่าง ๆ BSRU5.1.1-03      กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15ปี ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 BSRU5.1.1-04      แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 BSRU5.1.1-05      รายงานการประชุมคณะ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่10/2556,(วิสามัญ) ครั้งที่1/2556 รายงานการประชุมคณะ กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย ครั้งที่4/2556, ครั้งที่5/2556 BSRU5.1.1-06      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยงาน แผนปฏิบัติราชการ และแผนต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2557-2561 และการประชุมการจัดทำงบประมาณ พ.ศ.2557 BSRU5.1.1-07      แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2557 BSRU5.1.1-08      แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ.2557 BSRU5.1.1-09      แผนปฏิบัติราชการ 4ปี พ.ศ.2557-2560 BSRU5.1.1-10      แผนปฏิบัติราชการพ.ศ.2557 BSRU5.1.1-11      รายงานการประชุมเครือข่ายนักวางแผน ครั้งที่ 6/2556, ครั้งที่ 1/2557 BSRU5.1.1-12      เว็บไซด์ กองนโยบายและแผน BSRU5.1.1-13      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย   ครั้งที่ 6/2557,ครั้งที่ 7/2557 BSRU5.1.1-14      รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2557 BSRU5.1.1-15      รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ BSRU5.1.1-16      รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง ศึกษาธิการ BSRU5.1.1-17      แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ.2558-2562 BSRU5.1.1-18      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย BSRU5.1.2-01      ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (ERP) BSRU5.1.2-02      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 BSRU5.1.2-03      ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี BSRU5.1.2-04      รายงานต้นทุนต่อหน่วยปีงบประมาณ 2557 BSRU5.1.2-05      รายงานการวิเคราะห์สัดส่วนรายรับกับสัดส่วนค่าใช้จ่ายจากต้นทุนต่อหน่วย BSRU5.1.2-06      รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย BSRU5.1.2-07      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย BSRU5.1.3-01      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง BSRU5.1.3-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.1.3-03      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง BSRU5.1.3-04      แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2557 BSRU5.1.3-05      เอกสารประกอบการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปีงบประมาณ 2557 BSRU5.1.3-06      แบบรายงานการติดตามและประเมินผลตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2557 BSRU5.1.3-07      รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.1.4-01      รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย BSRU5.1.4-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย BSRU.5.1.4-03     แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2557 BSRU5.1.4-04      แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2557 BSRU5.1.4-05      แผนปฏิบัติราชการ4 ปี พ.ศ. 2557-2560 BSRU5.1.4-06      แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2558-2562 BSRU5.1.4-07      คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 BSRU5.1.4-08      รายงานประจำปี พ.ศ. 2557และรายงานสรุปรวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2557 BSRU5.1.4-09      รายงานการประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 BSRU5.1.4-10      สรุปผลคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีพ.ศ. 2557 BSRU5.1.4-11      หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ และหน้าระบบข่าวสารของระบบ e-Document BSRU5.1.4-12      รายงานการประชุมเครือข่ายบุคลากร BSRU5.1.4-13      คำสั่งการแต่งตั้งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี BSRU5.1.4-14      คำสั่งแต่งตั้งคณบดี 4 คณะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีวิทยาลัยการดนตรี BSRU5.1.4-15      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ BSRU5.1.4-16      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากฎหมายและข้อบังคับ BSRU5.1.4-17      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล BSRU5.1.4-18      ประกาศฯ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ BSRU5.1.4-19      กระบวนการสรรหาประธาน กรรมการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ BSRU5.1.5-01      แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557-2561 BSRU5.1.5-02      แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 BSRU5.1.5-03      แผนจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 BSRU5.1.5-04      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มุมมอง KM เติมเต็มความรู้ เพื่อผลักดันสู่องค์กรแห่งคุณภาพ” BSRU5.1.5-05      โครงการการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย BSRU5.1.5-06      โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์ ของคณาจารย์สู่การรวบรวมองค์ความรู้ BSRU5.1.6-01      รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ BSRU5.1.6-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย BSRU5.1.6-03      รายงานการประชมเครือข่ายนักวางแผน BSRU5.1.6-04      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย BSRU5.1.6-05      แนวทางการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย BSRU5.1.6-06      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: การดำเนินงานด้วยระบบพี่เลี้ยง และระบบที่ปรึกษา BSRU5.1.6-07      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพคณาจารย์” BSRU5.1.6-08      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (Operating Manual) รุ่นที่ 1และรุ่นที่ 2 BSRU5.1.6-09      โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ให้สามารถวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น BSRU5.1.6-10      โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” BSRU5.1.6-11      โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยบรรจุใหม่ BSRU5.1.6-12      โครงการประชุมปฏิบัติการ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร เพื่อการทำงานเป็นทีม” BSRU5.1.6-13      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ และประเมินค่างานในการกำหนดระดับตำแหน่งบุคลากรสายสนับสนุนให้สูงขึ้น” BSRU5.1.6-14      โครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสายสนันสนุน เพื่อส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ BSRU5.1.6-15      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและงานวิจัย BSRU5.1.6-16      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุน BSRU5.1.6-17      โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเทคนิคการเรียนการสอนจากประสบการณ์ของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2557 BSRU5.1.6-18      โครงการธรรมะอารมณ์ดี “สามัคคีดุลยสุขในการครองงาน” BSRU5.1.6-19      โครงการร่วมประชุมวิชาการและศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมสถานที่สำคัญจังหวัดพิษณุโลก BSRU5.1.6-20      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข : วิธีคิดสร้างสรรค์งานใหม่” BSRU5.1.6-21      โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานระดับบัณฑิต ศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน BSRU5.1.6-22      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรอาจารย์ สู่ความเป็นมืออาชีพ BSRU5.1.6-23      รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ" และ หัวข้อ "การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต" BSRU5.1.6-24      โครงการสัมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุน BSRU5.1.6-25      กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนันสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558-2561 (เล่มที่1) BSRU5.1.6-26      กรอบอัตรากำลังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนันสนุน ประจำปีงบประมาณ 2558-2561 (เล่มที่2) BSRU5.1.6.27      คณะครุศาสตร์ มีแผนพัฒนาบุคลากร BSRU5.1.7-01      แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2557-2561 BSRU5.1.7-02      แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา พ.ศ. 2558-2562 BSRU5.1.7-03      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และสำนัก สถาบันวิจัยและพัฒนา และบัณฑิตวิทยาลัย BSRU5.1.7-04      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย BSRU5.1.7-05      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน BSRU5.1.7-06      รายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก   ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารของคณะ เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง BSRU5.2-01      รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคม, คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง BSRU5.3-01      คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของ สกอ. BSRU5.3-02      รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.3-03      ประกาศแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 BSRU5.3-04      รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.3-05      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.3-06      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ระดับสำนัก ระดับหลักสูตร BSRU5.3-07      โครงการอบรม หลักเกณฑ์ แนวทาง และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2557 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร BSRU5.3-08     จัดโครงการสัมมนาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในรูปแบบการถามตอบคำถามจากวิทยากร เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา BSRU5.3-09     รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.3-10     โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินในระดับหลักสูตร คณะ และเลขานุการ BSRU5.3-11      การสัญจรการติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ และการจัดทำรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) BSRU5.3-12      รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.3-13      รายงานประชุมสภามหาวิทยาลัย BSRU5.3-14      แนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 BSRU5.3-15      รายงานผลการประชุมระดับคณะ และการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก และการประชุมสภามหาวิทยาลัย BSRU5.3-16      รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ BSRU5.3-17      คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา2557 BSRU5.3-18      รายงานผลภาวะการมีการทำ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU5.3-19      รายงานผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU5.3-20      แบบประเมินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ BSRU5.3-21      ข้อมูลการใช้ระบบระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP : Enterprise Resource Planning) เว็บไซต์ประกันคุณภาพที่บรรจุข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ                          ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE QA Online System) BSRU5.3-22      รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน BSRU5.3-23      รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายปฏิบัติการเชิงรุก BSRU5.3-24      รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย BSRU5.3-25      เอกสารประกอบการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและคณะ