องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1ระบบและกลไกการทำนุ บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU4.1-01      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-02      คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารและคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-03      แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยฯ

BSRU4.1-04      แผนกลยุทธ์สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-05      แผนปฏิบัติราชการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-06      หนังสือบริบทวัฒนธรรม

BSRU4.1-07      รายงานการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรายงานการประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

BSRU4.1-08      วารสารทีทัศน์วัฒนธรรม

BSRU4.1-09      แผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์

BSRU4.1-10      แผนกลยุทธ์คณะวิทยาการจัดการ

BSRU4.1-11       แผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

BSRU4.1-12      แผนกลยุทธ์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

BSRU4.1-13      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะการปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองและการประกวดการแสดงวงเครื่องลมทองเหลือง (Al about Brass)

BSRU4.1-14      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โขนครุศาสตร์บ้านสมเด็จฯ ครั้งที่ 5

BSRU 4.1-15     โครงการสืบสาoประวัติศาสตร์ตามรอยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์

BSRU4.1-16      โครงการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง “จตุภาค สมังคี นฤมิต”

BSRU4.1-17      ตามรอยวีรบุรุษผู้กล้า ลัดเลาะย่านคลองบางหลวง ยลศิลป์ อารามย่านตลาดพลูสู่คลองภาษีเจริญ

BSRU4.1-18      กิจกรรม “บายศรีสู่ขวัญ และต้อนรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา ปี 2557”

BSRU4.1-19      กิจกรรมวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์

BSRU4.1-20      กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

BSRU4.1-21      กิจกรรมสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมและโครงการตามพระราชดำริ

BSRU4.1-22      กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์บ้านสมเด็จ ประจำปี 2557

BSRU4.1-23      กิจกรรมประเพณีลอยกระทง บ้านสมเด็จฯ ปี 2557

BSRU4.1-24      ภาพประกอบหน้าประชาสัมพันธ์จาก facebook และ หน้าเวปไซต์มหาวิทยาลัย และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม