องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง BSRU3.1-01      ประมวลภาพในการออกสำรวจชุมชนโรงเรียนวัดบ้างหญ้าแพรก ครั้งที่ 1 BSRU3.1-02      ประมวลภาพในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการหรือตัวแทนทั้ง 4 คณะ BSRU3.1-03      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2558 BSRU3.1-04      หนังสือขออนุญาตไปราชการ BSRU3.1-05      ประมวลภาพในการออกสำรวจชุมชนโรงเรียนวัดบ้างหญ้าแพรก ครั้งที่ 2 BSRU3.1-06      “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” BSRU3.1-07      แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU3.1-08      หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม BSRU3.1-09      แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU3.1-10      ประมวลภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง โดยเข้าถึงชุมชนเมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 BSRU3.1-11      หนังสือตอบขอบคุณ BSRU3.1-12      โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” BSRU3.1-13      แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา BSRU3.1-14      ประมวลภาพกิจกรรมในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก BSRU3.1-15      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและโครงการบริการวิชาการ“โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”