องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU3.1-01      ประมวลภาพในการออกสำรวจชุมชนโรงเรียนวัดบ้างหญ้าแพรก ครั้งที่ 1

BSRU3.1-02      ประมวลภาพในการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการหรือตัวแทนทั้ง 4 คณะ

BSRU3.1-03      รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ในวันพุธที่ 8 มกราคม 2558

BSRU3.1-04      หนังสือขออนุญาตไปราชการ

BSRU3.1-05      ประมวลภาพในการออกสำรวจชุมชนโรงเรียนวัดบ้างหญ้าแพรก ครั้งที่ 2

BSRU3.1-06      “โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

BSRU3.1-07      แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU3.1-08      หลักเกณฑ์การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

BSRU3.1-09      แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU3.1-10      ประมวลภาพในการดำเนินกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่อง โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น” เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็ง

โดยเข้าถึงชุมชนเมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558

BSRU3.1-11      หนังสือตอบขอบคุณ

BSRU3.1-12      โครงการ “จัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”

BSRU3.1-13      แผนกลยุทธ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU3.1-14      ประมวลภาพกิจกรรมในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก

BSRU3.1-15      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและโครงการบริการวิชาการ“โครงการจัดการสารสนเทศและความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”