องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU2.1-01      หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเชื่อมโยงเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก

BSRU2.1-02      คำสั่งเดินทางไปราชการ เข้าอบรมการใช้งานบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

BSRU2.1-03      ภาพศูนย์ให้คำปรึกษาและห้องสมุดวิจัย

BSRU2.1-04      ภาพระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย

BSRU2.1-05      ภาพการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ

BSRU2.1-06      เอกสารโครงการคลินิกวิจัย

BSRU2.1-07      เอกสารโครงการการเขียนโครงร่างการวิจัย

BSRU2.1-08      เอกสารโครงการการเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

BSRU2.1-09      สรุปการจัดสรรงบประมาณทุนภายใน

BSRU2.1-10      รวมประกาศที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านการวิจัย

BSRU2.1-11      ภาพสรุปการเชิดชูเกียรตินักวิจัย

BSRU2.1-12      ภาพโครงการ RAI และ การมอบเกียรติบัตรนักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

BSRU2.1-13      หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เกี่ยวข้องกับคู่มือการขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU2.2-01      สรุปรายชื่อโครงการวิจัย (ทุนภายใน) ปีงบประมาณ 2557

BSRU2.2-02      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2557

BSRU2.2-03      งบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประจำปี งบประมาณ 2557

BSRU2.2-04      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย ของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2557 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

BSRU2.2-05      งบประมาณการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2557

BSRU2.2-06      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัยของโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ ปีงบประมาณ 2557 ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

BSRU2.2-07      รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU2.3-01      สรุปบทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ ปีการศึกษา 2557

BSRU2.3-02      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนบทความวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีงบประมาณ 2557-2558

BSRU2.3-03      รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2557 ของคณะครุศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันวิจัยและพัฒนา