องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.1-01 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย   ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.2-01      ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.3-01      ข้อมูลคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.4-01     เส้นทางสู่บัณฑิต 4 คณะ

BSRU1.4-02     แฟ้มคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

BSRU1.4-03     ข้อมูลในระบบ MIS

BSRU1.4-04     คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมและแนะแนวการใช้ชีวิต

BSRU1.4-05     แผนงบประมาณ บกศ. ประจำปี 2557

BSRU1.4-06     สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมกับงานกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 7

BSRU1.4-07     รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา

BSRU1.4-08     หน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องกับงานวินัยและเกณฑ์ทหาร

BSRU1.4-09     หน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

BSRU1.4-10     หน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องกับงานกีฬา

BSRU1.4-11      หน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล

BSRU1.4-12     หน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องกับงานทุนการศึกษา

BSRU1.4-13     หน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนว ห้องแนะแนวให้คำปรึกษา และตารางขอรับการปรึกษา

BSRU1.4-14     หน้าเวปไซต์ หรือ เฟสบุค ที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวแหล่งงาน

BSRU1.4-15     รายงานการประเมินผลการให้คำปรึกษา

BSRU1.4-16     รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 8/2557

BSRU1.4-17     รายงานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ครั้งที่ 9/2557

BSRU1.4-18     เฟสบุค งานแนะแนวการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU1.4-19     เฟสบุค สำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

BSRU1.4-20     ภาพช่องทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่างภายในมหาวิทยาลัย

BSRU1.4-21     สรุปผลการดำเนินโครงการ มหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair

BSRU1.4-22     รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ทั้ง 4 คณะ

BSRU1.4-23     โครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair 28-29 เมษายน 2558 จัดร่วมกับบริษัท จ๊อปบีเคเค

BSRU1.4-24     รายงานประเมินผลระบบการให้คำปรึกษาด้านวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของอาจารย์ที่ปรึกษาในการดำเนินงานรอบปีการศึกษา 2557 และผลการประเมินการบริการให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนิสิตนักศึกษา ของสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

BSRU1.4-25     ประเมินผลสรุปผลการดำเนินโครงการปัจฉิมนิเทศ ทั้ง 4

BSRU1.4-26     รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair

BSRU1.4-27     รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการมหกรรมนัดพบแรงงาน Job Fair

BSRU1.4-28     รายงานการประชุมสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา

BSRU1.4-29     วารสารศรีสมเด็จ ปี 2558

BSRU1.4-30     รายชื่อศิษย์เก่าที่มาร่วมงานวันพิราลัย

BSRU1.4-31     – โครงการวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)

– โครงการสัมมนาผู้ใช้บัณฑิตจิตวิทยา คณะครุศาสตร์

– โครงการ 10 ปีศิลปกรรมศึกษา คณะครุศาสตร์

– โครงการศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวเคมีและเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– โครงการศิษย์เก่า ราตรีสีน้ำเงินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– โครงการรณรงค์บุหรี่ในสถานศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

BSRU1.4-32     เฟสบุคสำนักกิจการนิสิตนักศึกษา องค์การบริหารนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตทั้ง 4 คณะ

BSRU1.4-33     เฟสบุคงานแนะแนวการศึกษา มรภ.บ้านสมเด็จฯ

BSRU1.4-34     โครงการศิษย์เก่ารวมใจถวายสมเด็จพระเทพ

BSRU1.4-35     โครงการและสรุปผลโครงการราตรีสีน้ำเงิน, โครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาวเคมีและเคมีอุตสาหกรรม, และโครงการสานสัมพันธ์วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

BSRU1.4-36     โครงการรณรงค์งดสูบบุหรี่ในสถานศึกษา

BSRU1.4-37     โครงการสัมนาผู้ใช้บัณฑิตจิตวิทยา และโครงการ 10 ปี ศิลปกรรมศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกสารหมายเลข ข้อมูลอ้างอิง

BSRU1.5-01     แผนกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

BSRU1.5-02     หนังสือกิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.5-03     โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน:โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

BSRU1.5-04     โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

BSRU1.5-05     รายงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างองค์ความรู้ นำสู่การพัฒนาทักษาการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับนิสิตนักศึกษา

BSRU1.5-06     รายงานการประชุมของสภานิสิตนักศึกษา ปีการศึกษา 2557

BSRU1.5-07     หนังสือกิจการบ้านสมเด็จ

BSRU1.5-08     รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม สรุปผลการจัดกิจกรรม

BSRU1.5-09     ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : โครงการค่ายเยาวชนอาเซียนผสานความร่วมมือด้านภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

BSRU1.5-10     โครงการเพิ่มประสบการณ์ชีวิต สร้างมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบ้าน

BSRU1.5-11     รายงานผลการประเมินความสำเร็จของการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา

BSRU1.5-12     การประชุมด้านกิจกรรม คณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1

BSRU1.5-13     โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การสร้างสรรค์งานกิจกรรม

BSRU1.5-14     บันทึกข้อความแสดงถึงคุณงามความดีของนิสิต และแนวทางการปรับปรุงแก้ไข