โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘”

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน
และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
————————————

*ผู้ช่วยศาตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการเปิดประชุม*

**อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายติดตามและประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
และนายพงศกร มังกรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้**

***ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ***

You May Also Like