โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘”

งานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน และหน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ อาคาร ๑๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ------------------------------------

*ผู้ช่วยศาตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในการเปิดประชุม*

**อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคำสุก ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายติดตามและประเมินผล และประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวกัลย์ธมน ภัคเวทพิสิษฐ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และนายพงศกร มังกรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้**

***ขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่านคะ***

You May Also Like