โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การสร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗”

 
           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา อาจารย์ ดร.เพ็ญพร ทองคาสุก ผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้วยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างองค์ความรู้ มุ่งสู่ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗” ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มืออาชีพจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ช่วยศาตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ติวเข้มสร้างความรู้ ความเข้าใจแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์ วัฒนานิมิตกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

You May Also Like