การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยกร่างเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like