การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อหารือ ประกาศ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ ๑ ชั้น ๑๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like