โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการขยายผล” ขึ้น ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคาร รภ.ราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2561

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like