การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ/วิทยาลัยการดนตรี และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นภาวะการมีงานทำและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุม เอ.ซี.คาร์เตอร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี ศรีสุริยวงศ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like