โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมการติดตามผลรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม พ.ศ.2561 ณ เดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ดูข้อมูลเพื่มเติม

You May Also Like