โครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator/UBI) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ อาคารอุดมศึกษา ๑ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

You May Also Like